TCDD Transportation Inc. Directoraat-generaal Inspectieregeling verordening gepubliceerdtcdd transport als algemeen beheer raad van bestuur teftis
tcdd transport als algemeen beheer raad van bestuur teftis

TCDD TRANSPORT INC. ALGEMEEN DIRECTIE REGLEMENT VAN DE RAAD VAN BESTUUR

HOOFDSTUK EEN

Doel, reikwijdte, basis en definities

doel

ARTIKEL 1 - (1) Het doel van deze verordening is ervoor te zorgen dat TCDD Taşımacılık A.Ş. Het directoraat-generaal moet de organisatie, taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden en werkprincipes en -procedures van de inspectiecommissie reguleren.

strekking

ARTIKEL 2 - (1) van deze verordening, de TCDD Transport Inc. Directoraat-Generaal van de Inspectie van Bestuur van de taken van het hoofd van de interne audit, de chief, inspecteurs, assistent-inspecteurs en de Raad van Commissarissen Tak van de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden, de verantwoordelijkheden van degenen die worden geïnspecteerd, Raad van inspecteur-generaal door de voorzitter van de Raad van Bestuur, toezichthouders en inspecteurs van de benoeming van, persoonlijke rechten en de Raad van Commissarissen Deze norm dekt de werkprocedures en principes van de inspecteur-inspecteur en assistent-inspecteurs.

ondersteuning

ARTIKEL 3 - (1) van deze verordening, 8 / 6 / 1984 gedateerd 233 No. besluit, 22 / 1 / 1990 gedateerd 399 decreet 24 No. Recht / 4 / 2013 gedateerd 6461 Turkije No. wet inzake de liberalisering van het spoorvervoer bereid volgens de bepalingen.

Definities

ARTIKEL 4 - (1) In deze verordening;

a) Voorzitter: TCDD Transportation Inc. Hoofd van de raad van inspecteurs,

b) Voorzitterschap: TCDD Transportation Inc. Algemene directie van de inspectiecommissie,

c) Bureau: Bureau van de inspectiecommissie,

ç) Kantoorpersoneel: chef en officieren op kantoor,

d) General Manager: TCDD Taşımacılık A.Ş. General Manager,

e) Directoraat-generaal: TCDD Taşımacılık A.Ş. Algemene directie,

f) KPSS: openbaar personeelsselectieonderzoek,

g) inspecteur: hoofdinspecteur, inspecteur, inspecteur en assistent-inspecteurs;

j) inspecteur-inspecteur: inspecteurs die zijn aangewezen om de commissie van inspecteurs bij te staan,

h) Bedrijf: TCDD Transportation Corporation,

i) Branchemanager: de afdelingsmanager van de commissie van inspecteurs,

i) De Republiek Turkije staatsspoorwegen TCDD Transportation Inc:. Directoraat-Generaal van Joint Transport Stock Company,

j) Inspectieraad: TCDD Taşımacılık A.Ş. Algemene directie van de inspectiecommissie,

Verwijst.

DEEL TWEE

Organisatie, plichten en bevoegdheden

Oprichting van de commissie van inspecteurs

ARTIKEL 5 - (1) College van inspecteurs; De president bestaat uit hoofdinspecteurs, inspecteurs, assistent-inspecteurs, vestigingsmanager en kantoorpersoneel.

Organisatie en betrokkenheid

ARTIKEL 6 - (1) Het College van Inspecteurs is rechtstreeks verbonden met de General Manager. De president voert zijn taken uit, terwijl inspecteurs namens de algemeen directeur inspecties, onderzoeken en onderzoeken uitvoeren.

(2) Alle functies van de raad van inspecteurs op schrift, rekeningen, archieven, bibliotheken en soortgelijke zaken en in de computeromgeving worden uitgevoerd door het filiaaldirectoraat onder het voorzitterschap van de inspectiecommissie.

Mission Center

ARTIKEL 7 - (1) Het hoofdkantoor van de commissie van inspecteurs is Ankara. Dit centrum is ook het taakcentrum van de inspecteurs.

(2) De inspectiecommissie kan taakcentra oprichten in de regio's waarvoor de aanwezigheid van inspecteurs vereist is om voortdurende inspectie en toezicht te verzekeren door goedkeuring van de algemeen directeur te verkrijgen.

Taken van de raad van inspecteurs

ARTIKEL 8 - (1) De taken van de inspectiecommissie zijn als volgt:

a) Inspectie van effectief principes uitvoering van de Algemene Directie van de algemene beginselen richting aangenomen met betrekking tot het gedrag te identificeren, controles worden uitgevoerd door inspecteurs, toetsing uitgevoerd en methoden en technieken met betrekking tot het onderzoek, standaard te verbeteren en te zorgen voor het opstellen van richtsnoeren, om controle gidsen voor te bereiden, het verbeteren van de doeltreffendheid van de inspecties en efficiencymaatregelen om een ​​systeem van inspecties te ontwikkelen, adviezen en aanbevelingen over dit onderwerp te geven en het efficiënte werk van het personeel aan te moedigen.

b) Allerlei inspecties, onderzoeken en onderzoeken uitvoeren in de centrale en provinciale afdelingen van de algemene directie.

c) voorstellen doen over de wijze van uitvoering van de wetgeving inzake de taken van het directoraat-generaal en de vastgestelde tekortkomingen en tekortkomingen.

d) De Algemene Directie bijdragen aan het realiseren juiste effectiever de doelen en doelstellingen van de activiteiten, om oplossingen voor problemen die zich in de praktijk te produceren, de effectiviteit van de Algemene Directie van het beleid, de praktijk methoden te evalueren en alternatieve voorstellen doen van de analyse van de resultaten te bieden, om de Algemene Directie eenheden van een beter begrip van het nieuwe beleid te bieden Om studies te doen.

Benoeming van de voorzitter van de commissie van inspecteurs

ARTIKEL 9 - (1) De inspectiecommissie wordt benoemd uit inspecteurs die ten minste één 5-inspectiedienst hebben in de inspectieraad, inclusief de assistent-inspecteur.

Plichten, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de voorzitter van de commissie van inspecteurs

ARTIKEL 10 - (1) De voorzitter heeft de autoriteit en het gezag van de inspecteur en vervult de volgende taken:

a) De in het artikel 8 gespecificeerde taken uitvoeren namens de General Manager met de opdracht en goedkeuring van de General Manager.

b) Het beheer van de inspectiecommissie en het toezicht houden op en toezicht houden op het werk van het personeel van de inspecteur en het bijkantoor.

c) Inspecteren, onderzoeken en uitvoeren van onderzoeken indien nodig.

ç) Voorbereiden van het jaarlijkse inspectieprogramma en ter goedkeuring voorleggen aan de algemeen directeur en zorgen voor de uitvoering van het programma.

d) verslagen van de inspecteurs onderzoeken, om de eliminatie van gebreken te garanderen, indien van toepassing, inspectie, toetsing en evaluatie van het onderzoeksrapport, wijzend op het advies van het voorzitterschap over de uitkomst van de goedkeuring van de General Manager en goedgekeurd rapporten te sturen naar het directoraat-generaal van de betrokken eenheid, maatregelen die moeten worden genomen om de resultaten van de acties die moeten worden genomen monitoren en over de maatregelen die moeten worden genomen aanbevelingen doen.

e) aan te moedigen om te doen wetenschappelijk werk gerelateerde inspecteurs beroepen, in het land voor dit doel de inspecteurs en hen met studie en onderzoek in het buitenland, het beroepsonderwijs, algemene ontwikkeling en om de kennis van vreemde talen, beroepsopleidingen, cursussen, seminars, vergaderingen, inspecties en controles te verhogen om deel te nemen aan nationale en internationale certificaatprogramma's met betrekking tot hun diensten.

f) De nodige maatregelen te nemen om assistent-inspecteurs aan te werven en hen te laten opleiden tijdens de assistentieperiode van drie jaar.

g) De nodige maatregelen nemen om de eenheid van mening en uitvoering te waarborgen in gevallen waarin de wetgeving tussen inspecteurs anders wordt geïnterpreteerd.

ð) Het indienen van voorstellen aan het directoraat-generaal over de aangelegenheden die binnen de werkingssfeer van de taak vallen, het gebrek aan wetgeving in de aanvragen en de problemen in verband met de tekortkomingen, door onderzoek en / of onderzoek uit te voeren en over de te nemen maatregelen.

h) Zorgen voor de voorbereiding en uitvoering van richtsnoeren en instructies om de eenheid van de uitvoering van het gehele werkterrein van de commissie van inspecteurs te waarborgen.

ı) Andere taken met betrekking tot inspectiediensten uitvoeren door het directoraat-generaal.

Bijstand aan de raad van inspecteurs

ARTIKEL 11 - (1) De voorzitter kan voldoende aantal inspecteurs benoemen om hem bij te staan ​​met de goedkeuring van de directeur-generaal.

Voorzitter van de raad van commissarissen

ARTIKEL 12 - (1) De voorzitter is tijdelijk daarom verlaten van kantoor proxy taak om één van de escort inspecteurs, terwijl de escort inspecteur die beoordeeld of de taak niet in staat om tijdelijke redenen uit te voeren geeft een inspecteur nodig acht.

De taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van inspecteurs

ARTIKEL 13 - (1) Inspecteurs, namens de General Manager;

a) Inspecties, inspecties en onderzoeken uitvoeren in de productie- en service-eenheden van de Onderneming en andere operationele gebieden die verband houden met de Onderneming door middel van inspectieprogramma's of niet-programmainstructies en om het resultaat aan het voorzitterschap voor te leggen,

b) de Voorzitter op de hoogte brengen van de inspectie, inspectie en de handelingen die hij / zij heeft gezien of geleerd tijdens het onderzoek,

c) indien nodig tijdens de uitvoering van de taak, het bedrijf centrale en provinciale soort gegeven aan het behoud van de ambtenaren in het apparaat, contant geld, effecten en onroerend goed rekenen op de aanwezigheid van alle soorten, ook verborgen behoren tot hen al dan niet alle documenten, bestanden, documenten en elektronische, magnetische en andere informatie om de originelen van de documenten te verkrijgen door de gegevens in de verwerkingsomgeving te onderzoeken of op te halen, waarbij het gecertificeerde monster of fotokopieën achtergelaten worden,

ç) om het relevante personeel uit de dienst te verwijderen volgens de beginselen die in deze verordening zijn vermeld,

d) Van toepassing te zijn op de schriftelijke of mondelinge verklaringen van de personen die zij tijdens hun functie noodzakelijk achten,

e) indien nodig, van het werkplekpersoneel van het relevante werkplekpersoneel, indien zij verplicht zijn om terug te keren naar het werk voor het einde van hun vergunning, om de chef van het personeel te vragen om hun taak te beginnen,

f) om personeel te vragen bij de bevoegde instantie om te profiteren van de eenheden van het bedrijf te nemen als deskundige, indien nodig, te bewerken de werkplek en de programma's, aanbevelingen doen aan de raad van inspecteurs in de gevallen die deskundige benoemd van buiten het bedrijf nodig heeft,

g) indien zij zijn benoemd in het kader van inspectie, inspectie en onderzoek dat is gestart in de centrale en provinciale afdelingen van de Vennootschap, indien zij dit nodig achten, om de informatie en documenten met betrekking tot de voorgaande werken over te dragen en om het rapport aan het voorzitterschap voor te leggen,

ð) Het verzorgen van training voor assistent-inspecteurs die worden vergezeld en het voorzitterschap op de hoogte brengen van een vertrouwelijke brief over hun werk, efficiëntie, attitudes en gedrag,

h) tijdens de inspectie, het onderzoek en het onderzoek, aanbevelingen doen voor het verhelpen van tekortkomingen en tekortkomingen wat betreft de beginselen en beginselen van leidinggeven en beheer en om de werken regelmatiger te maken,

ı) Andere taken van het voorzitterschap uitvoeren,

ze hebben plichten en krachten.

(2) Inspecteurs zijn verantwoordelijk voor de onderzoeken die ze hebben voorbereid en de rapporten die ze voorbereiden.

(3) Het is mogelijk voor assistent-inspecteurs om deze bevoegdheden te gebruiken of om hun taken onafhankelijk uit te voeren.

commissie

ARTIKEL 14 - (1) Onderzoekers garantie voor de CEO en serveer op het ontvangen van de Raad van Commissarissen na goedkeuring van de voorzitter instructies en de bevoegdheden die daaraan in deze verordening, die zij gebruiken waar ze zijn toegewezen in opdracht van General Manager.

(2) De algemeen directeur kan de bevoegdheid delegeren om het aan de voorzitter van de commissie van inspecteurs te benoemen door de limieten en problemen ervan te bepalen.

(3) Inspecteurs kunnen nergens anders worden besteld behalve de algemeen directeur en de voorzitter.

Naleving van inspecteurs

ARTIKEL 15 - (1) Inspecteurs;

a) waar zij zich niet gedragen op een manier die de waardigheid en het vertrouwen schaadt die hun plichten en adjectieven vereisen,

b) Niet om de uitvoering te belemmeren,

c) annotatie van documenten, boeken en bescheiden en geen correcties aanbrengen,

(d) geen speciale relaties aan te gaan met personen die onderworpen zijn aan inspectie of onderzoek, behalve zoals vereist door menselijke relaties;

d) het niet vrijgeven van vertrouwelijke informatie en documenten die zij hebben verkregen als gevolg van hun taken, taken en plichten;

e) Het voorzitterschap op de hoogte brengen van hun aankomst en vertrek naar de plaatsen waar zij heen gaan voor inspectie, inspectie en onderzoek,

f) het verstrekken van informatie aan het voorzitterschap door erop te wijzen dat de inspectie-, inspectie- en onderzoekswerkzaamheden niet regelmatig worden onderbroken, uitgesteld en uitgevoerd, en ook de redenen voor de werken die niet kunnen worden voltooid en

g) Het voorzitterschap op de hoogte brengen van de situatie als het resultaat van de werken die zij zijn begonnen afhangt van het onderzoek en onderzoek op andere plaatsen,

Zijn vereist.

Zekerheid van Inspectie

ARTIKEL 16 - (1) Inspection Services inspecteurs is georganiseerd als een aparte carrière van andere administratieve taken die onverenigbaar is met de eisen van onvrijwillig of inspectiediensten sanitair, blijken zij ethische of professionele tekortkomingen van het ontslag kan niet, kan niet aan andere administratieve taken worden toegewezen.

(2) Sanitaire, morele of arbeidsongeschiktheid; rechterlijke beslissing, rapport van de gezondheidsraad, inspectierapport, zoals documenten zijn essentieel.

beschuldiging

ARTIKEL 17 - (1) Inspecteurs;

a) Het is ongemakkelijk om op wacht te blijven,

b) documenten en effecten in geld en monetaire termen, allerlei goederen en inventaris, hun rekeningen, om zijn documenten en boeken te laten zien en te voorkomen dat het beantwoorden van vragen over hen, inspectie, onderzoek en zal het onderzoek belemmeren of zich bezighouden met gedrag dat wordt voorkomen,

c) handelt in overeenstemming met artikel 19 van 4 / 1990 / 3628 met het nummer 17, Declaration of Goods, Anti-Bribery and Anti-Corruption Act,

ç) Namaakdocumenten en -records,

d) sterke indicatie dat hij / zij zware schade zal oplopen aan personen en eigendommen op de werkplek,

personeel afwijzen.

(2) Ontslagmaatregel kan in elke fase van inspectie en onderzoek worden genomen. Er moet echter duidelijk worden vermeld dat de ontslagen persoon een nadeel heeft en dat het punt in alinea b) van de eerste alinea moet worden bepaald met een minuut.

(3) Het ontslag moet onmiddellijk worden gemeld aan de General Manager, de Voorzitter van de Raad van Inspecteurs, de bevoegde functionaris van de benoeming en de andere betrokkene door de inspecteur.

(4) inspectie en onderzoek aan het eind van ontzetting uit het ambt in termen van disciplinaire of strafrechtelijke proces van het verwijderen maatregelen ontslaan genomen noodzaak van het hebben van personeel implementatie, het schrijven op of rapport gegeven door inspecteurs, aan de autoriteiten aangewezen die bevoegd onmiddellijk verwijderd.

Gezamenlijke studies

ARTIKEL 18 - (1) Indien meer dan één inspecteur wordt aangewezen in de inspectie-, inspectie- en onderzoekswerkzaamheden, wordt de coördinatie van de werken verzekerd door de oudste van de inspecteurs. In het geval van begeleidende co-inspecteurs die worden toegewezen met de hulp van de voorzitter, is de groepscoördinator de escort inspecteur.

De voltooiing van het werk en de overdracht van werk

ARTIKEL 19 - (1) Inspecteurs moeten de aan hen opgedragen werken binnen de door het College van Inspecteurs gestelde termijn afronden. Zij stellen de Raad van Inspecteurs tijdig op de hoogte van de werken die geacht worden onvolledig te zijn en handelen volgens de te volgen instructies.

(2) Het is essentieel dat het werk dat aan de inspecteurs wordt gegeven niet wordt overgedragen. Als de overdracht is geboren; de inspecteurs mogen hun werken aan een andere inspecteur toewijzen door de instructies van de president.

(3) inspecteurs die Circuits problemen de overdracht zal maken als is begonnen met het inhuren, de overdracht tot de datum van het werk dat in wat was dat voor de belangen samen te vatten behandelen alle gerelateerde documenten, begonnen niet de enige opgedragen te hanteren over hem de documenten is ingeschakeld met het aantal stemming zal een petitie voor te bereiden.

Plichten, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de vestigingsmanager en het kantoorpersoneel van de inspectiecommissie

ARTIKEL 20 - (1) Het filiaaldirectoraat bestaat uit een filiaalmanager en voldoende aantal personeelsleden in opdracht van de inspectievoorzitter.

(2) Branchemanager en kantoorpersoneel in overeenstemming met de orders van de Raad van Inspecteurs;

a) Om alle soorten transacties en communicatie uit te voeren in overeenstemming met de orders,

b) het regelmatig opslaan van de overige rapporten, kopieën en communicatiedocumenten in de inspectiecommissie,

c) Om de noodzakelijke taakverdeling tussen het personeel van de kantoren te maken,

ç) Om de distributie van bestellingen onverwijld te garanderen,

d) het uitvoeren van de persoonlijke transacties, vooruitbetalingen en andere administratieve en monetaire diensten van het personeel van het Departement van Inspecteurs en het Filiaal,

e) Voor het uitvoeren van de procedures met betrekking tot briefpapier, drukwerk en andere materialen van de inspectiecommissie,

f) om de taken uit te voeren die zijn vastgelegd in de wetgeving en andere taken die door de president zijn opgedragen,

is geautoriseerd en geautoriseerd.

(3) Filiaalmanagers en medewerkers van Branch Manager kunnen de informatie die zij hebben verkregen vanwege hun taken niet bekendmaken. De directeur van de afdeling is verantwoordelijk jegens de president voor het garanderen dat de taken voor onbepaalde tijd worden uitgevoerd, het kantoor wordt regelmatig geëxploiteerd en de vertrouwelijkheid wordt gewaarborgd.

DEEL DRIE

Inspector Assistant Exam, Proficiency Exam, Inspector

Training en benoeming

Introductie van de Inspectie

ARTIKEL 21 - (1) Inspectie alleen tot het beroep, de geclassificeerde toelatingsexamen van de geldigheid van het type of de types van de lopende KPSS scores hebben de opgegeven basispunten en TCDD Transport Inc. ontvangen De assistent-inspecteur wordt als assistent-inspecteur ingevoerd op voorwaarde dat hij / zij het toelatingsexamen wint.

(2) Toelatingsexamen bestaat uit twee fasen, schriftelijk en mondeling. Degenen die niet succesvol zijn in het schriftelijke examen mogen niet deelnemen aan het mondeling examen.

(3) Assistant Inspecteurs toelatingsexamen van de schriftelijke en mondelinge stadia van, maar vooral gedaan door de examencommissie als bedoeld in artikel 27 bedoelde schriftelijk examen OSYM kan ook worden verwezen naar de afdeling of de universiteit.

(4) De inspectiecommissie kan niet openlijk of in geld, of op enige andere manier door de hoofdinspecteur, inspecteur of assistent-inspecteur naar de inspectiecommissie worden gebracht. Deze bepaling is niet van toepassing op de commissie van inspecteurs die overeenkomstig de bepalingen van dit artikel in de inspectiepanel is opgenomen en die opnieuw moet worden aangewezen door de inspecteurs die de inspectiekamer om verschillende redenen hebben verlaten.

Toelatingsexamen eisen

ARTIKEL 22 - (1) Om deel te nemen aan het toelatingsexamen;

a) 14 / 7 / 1965 657 gedateerd en het ambtenarenpensioenfonds wet nr 48 van de eerste paragraaf van het artikel (A) op de in alinea kwalificaties dragen

b) Niet op de leeftijd van 35 te zijn vanaf de eerste dag van januari van het examen,

c) ten minste een vierjarige opleidingen in de rechten, economie, politieke wetenschappen, bedrijfskunde, afgestudeerd aan de economische en de administratieve wetenschappen of hun gelijkwaardigheid aan de Raad Hoger Onderwijs door het buitenland aangenomen of binnen academische instellingen in het buitenland,

ç) de minimumscore hebben behaald met het KPSS-score-type of met de door het voorzitterschap vastgestelde types,

d) van de aanvragers volgens de KPSS resultaten, uitgaande van degene met de hoogste score, opdracht en niet meer dan twintig keer het aantal personeelsleden zal zijn veel kandidaten, zoals bepaald door het voorzitterschap (met inbegrip van andere kandidaten met dezelfde score als de kandidaat in de laatste rij) om te vertoeven,

e) wat betreft de gezondheidstoestand, geschikt te zijn voor alle soorten klimatologische en reisomstandigheden en om te voorkomen dat de inspanningsverplichting onbekwaam wordt, de ziekte of handicap niet hebben,

f) Om deel te nemen aan het examen voor de eerste of tweede keer,

Het is van essentieel belang.

Toelatingsexamen

ARTIKEL 23 - (1) De data van de toelatingsexamens, de plaatsen van binnenkomst en de toelatingseisen worden gepubliceerd in de Staatscourant en het Presidium van de Staat en de bedrijfswebsite van de Vennootschap. Toelatingsexamen wordt minstens een maand vóór de examendatum gedaan.

(2) De aanvraag- en registratieperiode van de kandidaten wordt bepaald door het Voorzitterschap van de Inspectieraad en vermeld in de onderzoeksaankondiging.

Documenten opgevraagd bij de aanvragers

ARTIKEL 24 - (1) Kandidaten die examen willen doen;

a) TC-identificatienummerverklaring,

b) Aanvraagformulier voor onderzoek,

c) Door de fabrikant goedgekeurd exemplaar van de computeruitvoer van het KPSS-resultaatdocument,

d) Het originele exemplaar van het diploma of het afstudeercertificaat of het door het Bedrijf goedgekeurde exemplaar,

d) Twee foto's gemaakt tijdens het laatste 4,5-jaar in 6 × 1 cm-formaat,

met TCDD Transportation Inc. Zij zijn van toepassing op de commissie van inspecteurs.

(2) Kandidaten die het schriftelijke examen al hebben voltooid, moeten de volgende documenten indienen voordat ze aan het mondeling examen mogen deelnemen:

a) Schriftelijke verklaring dat er geen belemmering is om zijn / haar werk in gezondheidstoestand te doen.

b) Schriftelijke verklaring dat mannelijke kandidaten niet zijn aangesloten bij de militaire dienst.

c) Schriftelijke verklaring dat er geen strafblad is.

d) Curriculum vitae met hun handschrift.

d) Vier foto's gemaakt tijdens het laatste 4,5-jaar in 6 × 1 cm.

(3) gevonden dat degenen die waren vastbesloten om het document of verkeerde voorstelling van het echte examen resultaten niet worden geacht ongeldig opdrachten. Het zal worden geannuleerd, zelfs al is de opdrachten worden gemaakt en de rechten van 26 / 9 / 2004 5237 gedateerd en genummerd, Turkse wetboek van strafrecht wordt gemaakt van een aanklacht in bij het Openbaar Ministerie om de relevante bepalingen toe te passen.

Certificaat voor exameninvoer

ARTIKEL 25 - (1) De examinatoren krijgen een certificaat van een fotocontrole door de voorzitter van de commissie van inspecteurs. Het examen kan worden ingevoerd door dit document te tonen.

Examenvakken

ARTIKEL 26 - (1) Het toelatingsexamen van de assistent inspecteur wordt geselecteerd op basis van de volgende zaken en in overeenstemming met de bepalingen van de huidige wetgeving:

a) Wet;

1) Constitutionele wetgeving,

2) Algemene principes van administratief recht, bestuursrechtspraak, administratieve organisatie,

3) Strafrecht (algemene beginselen),

4) Burgerlijk recht (met uitzondering van familierecht),

5) Law of Obligations (Algemene principes),

6) Handelsrecht (algemene principes),

b) Economie;

1) Microeconomics,

2) Macro-economie,

3) Economie van Turkije,

4) Internationale economie,

c) financiën;

1) Fiscaal beleid,

2) Openbare inkomsten en uitgaven,

3) Budget,

4) Turks belastingstelsel,

ç) Boekhouding;

1) Algemene boekhouding,

2) Accounting voor bedrijven,

3) Balansanalyse en -technieken,

4) Commercieel account,

d) Vreemde taal;

1) Engels,

2) Duits,

3) Frans,

een van hen.

Examencommissie

ARTIKEL 27 - (1) De examencommissie wordt opgericht met de deelname van vier inspecteurs onder voorzitterschap van de president, met goedkeuring van de algemeen directeur. Bovendien benoemt de voorzitter voldoende aantal plaatsvervangende leden uit de inspecteurs.

Schriftelijke examens en evaluatie

ARTIKEL 28 - (1) Schriftelijke examens worden uitgevoerd volgens de volgende principes:

a) Schriftelijke examens worden aangevangen op de plaats en het uur die zijn aangekondigd en voltooid in een vooraf bepaalde periode. Na de door de examencommissie vastgestelde tijd mogen de studenten het examen niet afleggen.

b) Kandidaten worden naar de zaal gebracht door de toegangsbewijzen te controleren die aan hen zijn verstrekt en door de geldige identiteitsdocumenten die zijn afgegeven door de autoriteiten.

c) Inspecteurs benoemd door de Voorzitter en leden van de Examencommissie en de Raad van Inspecteurs voor dit doel zijn verplicht om de examendiscipline te handhaven, kopiëren te voorkomen en ervoor te zorgen dat de examens zonder incidenten worden afgerond.

ç) De vraag-enveloppen worden voor de deelnemers geopend en de situatie wordt met een minuut bepaald.

d) Na het vergelijken van de examenantwoordbladen, het exameninvoerdocument en de naam en het nummer op het papier, wordt het naamgedeelte verzameld door de kandidaat te sluiten en in een envelop te plaatsen. Op de envelop staat geschreven hoeveel papers er in het examen zitten, verzegeld met het zegel van de voorzitter van de examencommissie, ondertekend door de voorzitter en leden, en de definitieve status wordt bepaald door een minuut.

e) Aan het einde van elk examen worden de examendocumenten die door de examencommissie in de envelop worden geplaatst, met de notulen voorgelegd aan de voorzitter van de inspectiecommissie.

f) Waar nodig worden door het Directoraat-Generaal maatregelen genomen voor examenbeveiliging.

(2) Schriftelijke examenbeoordeling; Het is het gemiddelde van de cijfers die zijn gehaald uit de schriftelijke examengroepen, met uitzondering van vreemde talen. Om als geslaagd te worden beschouwd voor het schriftelijke examen, moet een minimum van 60-punten worden behaald uit elk van de schriftelijke examengroepen, met uitzondering van de vreemde taal, en moet hun gemiddelde minstens 65 zijn.

Mondeling examen, het onderwerp van het onderzoek en de evaluatie

ARTIKEL 29 - (1) is de hoogste in de aankondiging van het starten van de toelatingsexamen te scoren vier keer het aantal personeelsleden vermeld kandidaten van de kandidaten die het schriftelijk examen, waarbij het nieuws in een brief, de plaats, de dag belde mondeling examen te specificeren en tijd. Melding en oproep wordt gedaan door de inspectiecommissie.

(2) Bij het mondelinge examen wordt elke kandidaat beoordeeld door de voorzitter en leden van de examencommissie over de volledige score van 100. Het rekenkundig gemiddelde van deze scores vormt de mondelinge examencijfer.

(3) Mondeling examen, kandidaten;

a) Het kennisniveau over examenvakken,

b) Het begrijpen en samenvatten van een onderwerp, vermogen om te uiten en redeneren,

c) Kwalificatie, representatievermogen, geschiktheid van gedrag en reacties op het beroep,

ç) Zelfvertrouwen, overtuigingskracht en geloofwaardigheid,

d) Algemeen vermogen en algemene cultuur,

e) Openheid voor wetenschappelijke en technologische ontwikkelingen,

en afzonderlijk geëvalueerd.

(4) Kandidaten worden beoordeeld op de score van vijftig punten voor de subparagraaf (a) van de derde alinea van de derde alinea van de derde alinea, voor elk van de kenmerken beschreven in (b) tot (e).

(5) Om succesvol te zijn in het mondeling examen, mag het cijfer niet lager zijn dan 65.

Bezwaren tegen schriftelijke en mondelinge examenresultaten

ARTIKEL 30 - (1) Bezwaren tegen de resultaten van de schriftelijke en mondelinge examens, 5 werkdagen na de bekendmaking van de examenresultaten worden gemaakt met het voorzitterschap van de petitie. Het beroep wordt uiterlijk binnen 5 werkdagen door de examencommissie behandeld. De examencommissie hecht de resultaten van het onderzoek aan een rapport en legt dit voor aan het voorzitterschap. Volgens het resultaat van het onderzoeksproces wordt door het voorzitterschap gedaan.

Evaluatie van toelatingsexamencijfers en benoeming van assistent-inspecteur

ARTIKEL 31 - (1) Het toelatingsonderzoek is gebaseerd op het rekenkundig gemiddelde van de cijfers die zijn getrokken naar aanleiding van het schriftelijk en mondeling examen. Om succesvol te zijn, mag de score van het toelatingsexamen niet minder zijn dan 65.

(2) Het aantal van het examen, scores toelatingsexamen stof meer dan het aantal personeelsleden het de voorkeur dat superieur. In het geval van gelijkheid van de toelatingsexamenklas wordt de kandidaat met een vreemde taalclassificatie de prioriteit. Als het aantal studenten dat slaagt voor het examen meer is dan het aantal openstaande vacatures, wordt de kandidaat beschouwd als de kandidaat tot het aantal aangekondigde vacatures en het aantal kandidaten dat is aangekondigd volgens de succesranking van de andere kandidaten. Voor anderen worden examenresultaten niet als definitief beschouwd.

(3) Examenresultaten worden bepaald door de examencommissie. Degenen die slagen voor het examen zijn verplicht door de raad van inspecteurs. Kandidaten moeten zich tot de in de aankondiging vermelde datum aanmelden bij de Raad van Inspecties om hun activiteiten in verband met de benoeming uit te voeren.

(4) Toewijzing van hetzelfde toelatingsexamen aan de assistent-inspecteur gebeurt in volgorde van rangorde in het examen. De resultaten van de examens voor degenen die nog niet binnen de wettelijke termijn zijn aangetreden, hoewel het toelatingsexamen daadwerkelijk is gewonnen en benoemd, worden niet als een verworven prestatie beschouwd. Ze worden toegewezen aan opvolgers op basis van hun successen.

opvoeding

ARTIKEL 32 - (1) Bij het trainen van assistent-inspecteurs;

a) om hun persoonlijkheid te ontwikkelen volgens de kwalificaties vereist door het beroep,

b) ervoor zorgen dat zij ervaring en expertise opdoen in de wetgeving die van kracht is binnen het rechtsgebied, inspectie, onderzoek en onderzoek,

c) om de gewoonte te krijgen om te profiteren van de innovaties die door wetenschappelijk werk en technologie worden gebracht,

ç) Om kansen te bieden voor de ontwikkeling van kennis van vreemde talen,

d) Leidend en bemoedigend zijn om hen in staat te stellen actief deel te nemen aan sociale, culturele en op vaardigheden gebaseerde activiteiten,

principes worden gevolgd.

Fokprogramma

ARTIKEL 33 - (1) Assistent-inspecteurs worden opgeleid tijdens de driejarige liefdadigheidsperiode volgens het volgende programma.

(2) Eerste-termijnstudies:

a) Deze term studies 21 / 2 / 1983 gedateerd 83 / 6061 Ministers No. kantoren op de algemene voorschriften moeten zijn voornaamste kandidaten om Training Officers Candidate vastgesteld door de Raad, en begint met de voorbereidende training.

b) Ook in deze periode, de Raad van Commissarissen binnen het rechtsgebied van het voorzitterschap, de toetsing en de huidige regelgeving met betrekking tot het onderzoek geïnspecteerd, de ontwikkeling van de kennis van vreemde talen onderwijzen van de assistent-inspecteur van de werkzaamheden en activiteiten van de Vennootschap en assistent-inspecteurs worden aangehouden om theoretische opleiding. In de loop van deze trainingen wordt het onderzoek uitgevoerd. Als resultaat van deze examens wordt de gemiddelde score van 100 als eerste cijfer genomen. Het eerste werk op termijn is de 6-maand.

(3) Tweede-termijnstudies;

a) Het moet zodanig zijn ingericht dat de inspecteurs door middel van het toezicht van de inspecteurs de procedures en beginselen voor inspectie, onderzoek en onderzoek kunnen leren.

b) Assistent-inspecteurs staan ​​onder toezicht en toezicht van de inspecteur met wie zij worden vergezeld. Zij vervullen de taken die hen zijn opgedragen volgens de instructies van de inspecteur. Ze kunnen alleen geen onderzoeken, inspecties en onderzoeken uitvoeren en kunnen ook geen rapporten maken.

c) Het werk van assistent-inspecteurs moet zo worden georganiseerd dat zij op de best mogelijke manier kunnen opgroeien door de inspecteurs die zij begeleiden.

ç) Assistent-inspecteurs krijgen opmerkingen over de 100 volledige score van de inspecteurs die zij begeleiden. Het gemiddelde van deze cijfers wordt beschouwd als het tweede semester.

d) De tweede term is 1 jaar.

(4) Derde cyclusstudies;

a) De eerste en de tweede periode van de maand 18 beraadslagingen over het werk van het werk van de inspecteurs samen met assistent-inspecteur die met succes aan het einde van de Inspectie van Bestuur ambtshalve inspecties, onderzoeken en onderzoeken kan worden verleend voltooid. De taak van de inspecteurs inspecteurs helpen als gemachtigd door hun gezag en fungeren als hun eigen verantwoordelijkheid.

b) De assistent-inspecteurs die bevoegd zijn voor inspectie, onderzoek en onderzoek zullen, waar nodig, samenwerken met andere inspecteurs of assistent-inspecteurs.

c) De werken van de assistent-inspecteurs voor de derde periode worden geregeld door het Voorzitterschap van de Inspectieraad, rekening houdend met de voltooiing van hun opvoeding.

ç) de derde termijn studie aantekeningen van assistent-inspecteurs; Ze doen als bevoegd, inspectie, onderzoek en Taalbeheersing wordt bepaald door het evalueren van de competentie-examen voor de kamer de rapporten onderzocht en alle soorten werk in verband met het onderzoek te bewerken.

(5) Om ziekte en andere dwingende redenen wordt 3 verlengd zolang de bijstandsperioden van degenen die niet hebben geassisteerd, gescheiden zijn gebleven van hun taken.

Uitwijzing van de inspectiecommissie

ARTIKEL 34 - (1) tijdens de adjunct-inspecteur, inspecteur onverenigbaar is met het karakter en vaardigheden, houding en gedrag zullen harde degenen, wachtend op het examen worden overgebracht naar een andere baan buiten de Audit Committee.

Vaardigheidsexamen

ARTIKEL 35 - (1) Assistent-inspecteurs ondergaan een kwalificerend onderzoek na een periode van drie jaar.

(2) in werking getreden met de assistent inspecteur bekwaamheidsproef taken en bevoegdheden van de wetgeving en de uitvoering van deze wetgeving; informatie over inspectie-, inspectie- en onderzoeksmethoden; of ze andere kennis en kwalificaties verwerven die het beroep vereist, worden gemeten.

(3) Het bekwaamheidsexamen bestaat uit twee fasen: schriftelijk en mondeling. Schriftelijk examen, 38 is gemaakt van de examenonderdelen die in het artikel worden genoemd. De assistent-inspecteurs die succesvol zijn in het schriftelijke examen worden onderworpen aan een mondeling examen. De bekwaamheidsexamen score wordt berekend en geëvalueerd volgens de principes vermeld in 40.

Examenaankondiging

ARTIKEL 36 - (1) vervangt het schriftelijk examen aan de inspecteurs te helpen kwalificatie examens, dag en tijd, twee maanden duren voordat het schriftelijk examen, terwijl de winnaar van het schriftelijk examen, de locatie van het mondeling examen, datum en tijd, de meeste 15 dagen voor het examen, Inspection Board een post aangekondigd.

Proficiency Examencommissie

ARTIKEL 37 - (1) Het bekwaamheidsexamen wordt afgenomen door de in aanmerking komende examencommissie, die zal worden samengesteld overeenkomstig de voorwaarden gespecificeerd in artikel 27.

Vaardigheid examenprogramma

ARTIKEL 38 - (1) Inspector behulp van een periode van drie jaar opgedane professionele kennis en ervaring, de mate van die helpen om het examen van de regelgeving en praktijken die gelden beschreef de volgende principes, inspecties en boekhouding, onderzoek en het onderzoeksproces navraag gedaan door geselecteerde begrijpen.

a) Wetgeving en toepassing:

1) Wetgeving van nationale economische ondernemingen.

2) Reglementering inzake het directoraat-generaal en de verordeningen, richtlijnen en circulaires van het directoraat-generaal.

3) Op personeel betrekking hebbende wetgeving.

4) Handelsrecht (algemene principes).

5) Verbintenissenrecht (algemene principes).

6) Wet openbare aanbestedingen.

7) Reiskostenvergoeding 6245.

8) Bestuursrecht.

b) Boekhouding:

1) Algemene boekhouding.

2) Boekhoudkundige wetgeving.

c) Inspectie-, onderzoeks- en onderzoeksmethoden:

1) De bepalingen van het Turkse wetboek van strafrecht 5237 inzake misdrijven van ambtenaren.

2) Wet tegen smokkelwet 5607.

3) 3628 kennisgeving van goederen, anti-omkoping en anticorruptiewetgeving.

Opleidingsnota

ARTIKEL 39 - (1) Slew note; de eerste periode, tweede periode, en door de Raad van Commissarissen Voorzitter van de derde periode, studie notities, kwalificaties van assistent-inspecteurs, houdingen en gedragingen, de taken en het gevoel van verantwoordelijkheid, professionele kennis, over ijver en professionele verdienste 100 is het gemiddelde van de toelichting zal worden van volledige punten. De groei moet niet minder dan de 65 punten zijn.

Evaluatie van examenresultaten

ARTIKEL 40 - (1) Taalvaardigheid examen; en het gemiddelde van schriftelijke en mondelinge examencijfers.

(2) Schriftelijk examen wordt geëvalueerd door de leden van het examen van de Proficiency Examen over de volledige score van 100. Om succesvol te zijn in het schriftelijke examen, moet een schriftelijke examenscore minimaal 65 zijn.

(3) Elk van de leden van de kwalificerende examencommissie scoort op de volledige score van 100 voor assistent-auditors tijdens het mondeling examen. Het gemiddelde van de gegeven cijfers is het examencijfer. Om succesvol te zijn in het mondeling examen, moet dit cijfer minimaal 65 zijn.

(4) Kwalificatie, schriftelijke of mondelinge examenscore tot 65 wordt als niet succesvol beschouwd in het bekwaamheidsexamen en de tweede alinea van artikel 42 is van toepassing.

Aankondiging van examenresultaten en bezwaren

ARTIKEL 41 - (1) 10 (XNUMX) De resultaten van het examen worden uiterlijk binnen XNUMX werkdagen na het einde van de examens door de voorzitter van de inspectiecommissie bekendgemaakt.

(2) De bezwaren tegen de schriftelijke en mondelinge examenresultaten worden binnen 5 werkdagen na de bekendmaking van de schriftelijke en mondelinge examenresultaten aan de voorzitter van de inspectiecommissie voorgelegd met een verzoekschrift. Deze bezwaren worden uiterlijk binnen 5 werkdagen door de Gekwalificeerde Examencommissie onderzocht en het resultaat wordt schriftelijk aan de betrokkene meegedeeld.

Benoeming tot inspectie

ARTIKEL 42 - (1) Degene die succesvol zijn in de bekwaamheidsproeven worden toegewezen aan de inspectie in volgorde van succes.

(2) Degenen die niet slagen voor het examen of die het examen niet afleggen zonder excuus, worden toegewezen aan de andere posities in het hoofdkantoor.

De promotie en anciënniteit van inspecteurs

ARTIKEL 43 - (1) Conform de algemene bepalingen worden de volgende promoties van de assistent-inspecteurs toegewezen aan de inspectie met succes door het behalen van het bekwaamheidsexamen en te worden aangesteld als inspecteur.

(2) Essentiële periode voor anciënniteit van de inspectie; Het is de periode die in alle wettelijke vergunningen wordt doorgebracht, kosteloos en kosteloos in administratieve taken, op voorwaarde dat het adjectief en het personeel van de inspectie bij de inspectiedienst in de assistent-inspecteur worden bewaard.

(3) Voor de hoofdinspecteurs die zich in dezelfde periode als de inspectie bevinden, wordt de anciënniteit bepaald aan de hand van de mate van succes in het bekwaamheidsexamen voor de inspecteurs bij het toelatingsexamen.

(4) Degenen die zijn aangesteld in het beroep zonder het competitie-examen en / of zonder kwalificatie; de helft van de dienstperioden, met uitzondering van de inspectiediensten, en alle perioden doorgebracht in het auditberoep, worden geteld uit de anciënniteit van het auditberoep.

Bevordering en anciënniteitsorde aan de hoofdinspectie

ARTIKEL 44 - (1) Basis voor promotie tot hoofdinspectie; ten minste één 10-inspectiedienst in de inspectieraad hebben, inclusief beroepsbekwaamheid, anciënniteit, succes, succes en de algemene indruk die aan de inspectieraad wordt overgelaten. Om kandidaat te zijn voor hoofdinspecteur; de inspecteur moet de kwalificaties hebben die moeten worden toegewezen aan de 1 th-stafmedewerkers.

(2) De anciënniteit van de hoofdinspecteurs staat altijd voor de inspecteurs. Bij het bepalen van de volgorde van anciënniteit tussen de hoofdinspecteurs; De datum van aanstelling bij de hoofdinspectie, de anciënniteit van de inspectie voor degenen die op dezelfde datum zijn aangesteld en de mate van succes in het bekwaamheidsexamen voor dezelfde als de anciënniteit van de inspectie, worden als basis genomen.

(3) Degenen die terugkeren naar de inspectie nadat zij de voorzitter van de inspectiecommissie zijn geweest, worden als de hoogste beschouwd. Als er in dezelfde periode meer dan één inspecteur is, wordt de anciënniteit van de inspecteurs als basis genomen bij het bepalen van de anciënniteit.

Repatriëring van inspecteurs die de inspectiecommissie verlaten

ARTIKEL 45 - (1) Het opnieuw verschijnen van de inspecteurs die zijn toegewezen aan een ander kantoor binnen of buiten de organisatie of ontslagnemend door het ontslag is onderworpen aan de toestemming van de algemeen directeur.

(2) De anciënniteit van degenen die ontslag hebben genomen nadat zij de inspecteur zijn geweest, is 43 en 44 zijn bepaald op basis van de items.

HOOFDSTUK VIER

Werkingsprincipes van inspecteurs

Het begrip en het doel van de inspecteurs

ARTIKEL 46 - (1) inspecteurs, inspectie van de actieve manier voor problemen die de uitvoering van economische gebeurtenissen, sociale, administratieve en analyseren van juridische redenen voorkomen identificeren, het bevorderen van de verbetering van de systemen op de werkplek en het personeel waren efficiënte werking die het doel van het nemen van de nodige maatregelen om het controlesysteem te verbeteren in herinnering blijft . Daartoe zij geïdentificeerd tijdens hun noeste arbeid, succesvol, inspanning en de troonsafstand van overheidsdiensten die met de staat, met behulp van de bevoegdheden van richting in het algemeen belang, verstandig en kunnen voorstellen doen voor het personeel worden niet beloond. Herzien, tijdens de inspecties en onderzoeken, niet zal verstoren het moreel van de werknemers en om de efficiëntie van het werk dat ze laten zien zorg te bewegen terug te dringen.

(2) Elke eenheid van het Bedrijf mag niet worden uitgesloten van het inspectiegebied van de Inspectiekamer met voorschriften, circulaires of soortgelijke voorschriften.

(3) Ze geven ook belang aan de aanvulling van het werk dat niet wordt uitgevoerd of achtergelaten en om degenen die leiding geven te straffen.

Voorbereiding van het jaarlijkse inspectieprogramma

ARTIKEL 47 - (1) Om inspecties effectief en efficiënt te maken, worden verzoeken om inspectie van centrale en provinciale eenheden in januari van elk jaar schriftelijk aan de departementen gevraagd. Volgens de suggesties en verzoeken van de afdelingshoofden, wordt het jaarlijkse inspectieprogramma voorbereid en ter goedkeuring voorgelegd aan de algemeen directeur door rekening te houden met de vorige inspectieprogramma's en het personeel van de inspectiecommissie.

(2) De procedures en principes met betrekking tot de voorbereiding van het jaarlijkse inspectieprogramma worden vastgesteld door de inspectiecommissie in overeenstemming met de werkbeginselen en procedures van de inspectiecommissie.

Implementatie van inspectieprogramma

ARTIKEL 48 - (1) Inspectieactiviteiten worden voorbereid volgens de principes van het programma zoals opgesteld door de inspectiecommissie en goedgekeurd door de General Manager in het kader van het jaarlijkse inspectieprogramma. Andere inspecties dan het programma en andere inspectieactiviteiten waarvoor geen goedkeuring van de algemeen directeur nodig is en de duur van de inspecties van de inspecteurs worden uitgevoerd overeenkomstig de werkbeginselen en -procedures van de inspectieraad, vastgesteld door de commissie van inspecteurs.

Training van inspecteurs en verzenden naar het buitenland

ARTIKEL 49 - (1) Inspecteurs werken en ontwikkelen hun eigen inspanningen en inspanningen zijn essentieel. Het voorzitterschap staat de ontwikkeling van inspecteurs toe en moedigt hun ontwikkelingsinspanningen aan.

a) Ontwikkeling van professionele en algemene kennis:

1) Hiermee kunnen inspecteurs deelnemen aan cursussen, vergaderingen en seminars die nuttig zijn voor de ontwikkeling van hun professionele en algemene kennis, of waar nodig in academische studies.

2) Er worden vergaderingen gehouden om te bepalen hoe de inspectiecommissie het eens is over belangrijke en bruikbare meningen en bevindingen met betrekking tot het bedrijf en het inspectiebedrijf.

3) Kosten voor training, seminar, cursus, congres en conferentie worden door het bedrijf betaald.

b) Verzending naar het buitenland:

1) Onderzoekers onderzoekt de problemen die moeten worden vastgesteld door de directeur-generaal, doe je onderzoek en professionele kennis, omgangsvormen en 21 om onderwijs te zien om het verbeteren van hun ervaring / 1 / 1974 gedateerd 7 / Ministers 7756 gedateerd op om in het buitenland te verordeningen inzake overheidsambtenaren sturen Grown vastgesteld door de Raad niet meer dan een jaar in het kader van de minister kan naar het buitenland worden verzonden met goedkeuring.

2) Om vast te stellen welke inspecteurs naar het buitenland moeten worden gestuurd, worden anciënniteit, studie en taalvaardigheid in vreemde talen nageleefd.

3) Onderzoekers die naar het buitenland worden gestuurd, voeren theoretische en praktische studies uit over de onderwerpen van activiteit, ontwikkelen kennis van vreemde talen en stellen verslagen op volgens de volgorde die het voorzitterschap geeft aan de richting en het programma van hun werk.

Tijdelijke toewijzing in administratieve functies

ARTIKEL 50 - (1) Inspecteurs kunnen tijdelijk worden toegewezen aan administratieve functies met toestemming van de General Manager en de toestemming van de inspecteurs, onverminderd de rechten van de inspectiedienst. echter; 3 kan gedurende het jaar niet worden geïnspecteerd voor een inspecteur die vanuit een interim- of vaste post is overgeplaatst naar de inspectiecommissie.

SECTIE VIJF

Verslagen en aanverwant personeel en plichten en verplichtingen van managers

Rapporttypen

ARTIKEL 51 - (1) Inspecteurs, de resultaten van het werk volgens de aard van het werk;

a) een verantwoord inspectierapport,

b) Beoordelingsrapport,

c) Algemeen situatieverslag,

ç) Onderzoeksrapport,

en detecteer ze.

inspectie

ARTIKEL 52 - (1) Headquarters eenheden die door de werkzaamheden en activiteiten van interne en externe geldende wettelijke bepalingen, de Algemene Directie van de werkingsprincipes, management methoden en in overeenstemming met de principes en proef uit te voeren op een uniforme wijze in alle eenheden van het bedrijf, het verwijderen van foutieve transacties en acties schadelijk zijn voor het bedrijf, na beëindiging van de correctie en detectie van deze maatregelen om de service en de te elimineren periodiek geïnspecteerd door de inspecteur.

Doel van de inspectie

ARTIKEL 53 - (1) In overeenstemming met de principes van het onderhouden, onderhouden en verbeteren van de werkorder van de onderneming;

a) eenheden, processen en activiteiten van interne en externe regelgeving van het bedrijf, de Algemene Directie van de werkingsprincipes, economie, basics bedrijfskunde en engineering, efficiency en naleving van de winstgevendheid principe en zorgen uitgevoerd op een uniforme wijze door de Vennootschap in alle eenheden,

b) In de praktijk plannen en afwijkingen ten opzichte van de begroting doeleinden die onverenigbaar zijn met de service van de wetgeving, als halt toe te roepen en onvoldoende aspecten naar voren gebracht samen met hun oorzaken en gevolgen, om licht te werpen op het directoraat-generaal en praktijkmensen, onderzoek voor te stellen op correcties plaats,

c) Het ontdekken van tekortkomingen en tekortkomingen die schade aan het bedrijf veroorzaken en het vaststellen van maatregelen om storingen en fouten te voorkomen,

gemaakt met doel.

Verantwoord inspectierapport

ARTIKEL 54 - (1) tekortkomingen in de controle en vond defect en de acties die moeten worden gecorrigeerd door de betrokken eenheden te bepalen, de inspecteurs voor deze antwoorden met de antwoorden van degenen die de afgelopen beraadslagingen werden inspecteren en de eenheden op zaken, waaronder de algemene conditie van de beantwoording van het inspectierapport is afgegeven.

(2) Hoewel het essentieel is om voor elke eenheid één inspectierapport af te geven, is het in geval van noodzaak mogelijk om een ​​inspectierapport met afzonderlijke antwoorden voor diensten of functies uit te geven.

(3) inspectierapporten;

a) de namen, voornamen en ambtenaren van de functionarissen van wie de activiteiten worden geïnspecteerd, de datum waarop zij worden onderzocht vanaf de datum waarop zij worden onderzocht,

b) Welke onderdelen van de wetgeving zijn onjuist en onvolledig;

c) Het rapport zal uiterlijk binnen 15-dagen door de relevante personen worden beantwoord,

ç) Transacties vereist door de wetgeving,

Aangegeven.

(4) Beantwoorde rapporten worden teruggestuurd naar de inspecteur nadat de 15 binnen de dagelijkse periode door de supervisor van de geïnspecteerde eenheid is beantwoord. Inkomende rapporten worden door de Inspecteur aan de inspectiecommissie voorgelegd door het toevoegen van de definitieve opinie.

(5) Als de antwoorden op de respondenten ongeschikt worden geacht door de inspecteur, moet er aandacht worden geschonken aan de open en rationele voorbereiding van het definitieve oordeel.

(6) De definitieve standpunten van de rapporten die de inspecteur niet beantwoordt om de noodzakelijke redenen zoals ziekte, militaire dienst of buitenlandse stage, kunnen worden opgesteld door een inspecteur die door de president is aangesteld.

(7) Inspecteurs volgen de responders tijdig op door de respondenten. Inspecteurs worden door de Inspecteursraad van Bestuur op de hoogte gesteld van de rapporten die tijdens de periode zonder gegronde redenen niet worden beantwoord.

(8) De inspectieraad legt de definitieve inspectierapporten met goedkeuring van de algemeen directeur voor en stuurt deze naar de hoofdkantoren van het directoraat-generaal en volgt de resultaten van nabij.

(9) In de gevallen waarin de kennisgeving van het aangemelde rapport niet wordt gezien, wordt de zaak aan de eenheid gemeld, die bij brief wordt geïnspecteerd en een kopie van deze brief wordt aan het voorzitterschap van de inspectiecommissie voorgelegd.

İnceleme

ARTIKEL 55 - (1) Company eenheid van de Vennootschap in andere gebieden van de activiteit met aangehechte, en tijdens de uitvoering van operaties of na een bepaald onderwerp afronding redacteur en zijn het werk van de inspecteurs om voorstellen gedaan voor verbetering.

Beoordelingsrapport

ARTIKEL 56 - (1) Beoordelingsrapport;

a) De adviezen en voorstellen met betrekking tot tekortkomingen in de uitvoering van de toepasselijke wetgeving en de herstelmaatregelen en procedures die moeten worden toegepast,

b) Zaken die niet noodzakelijk worden geacht om te worden gekoppeld aan de inspectierapporten bij de inspecties,

c) overwegingen bij de verschillende kwesties die door het directoraat-generaal zijn onderzocht,

ç) Als er geen situatie is die strafrechtelijke vervolging vereist als gevolg van de onderzoeken en onderzoeken naar klachten en kennisgevingen,

om op de hoogte gebracht te worden.

(2) Inspectierapporten zijn in voldoende aantal gerangschikt, rekening houdend met de eenheden van belang. Deze rapporten worden door het hoofd van de inspectiecommissie naar de relevante eenheden gestuurd na goedkeuring door de algemene directie.

Algemeen statusrapport

ARTIKEL 57 - (1) Het algemene situatierapport wordt uitgegeven met het doel om specifieke informatie te verstrekken aan de Raad van Inspecteurs over de resultaten van de inspecties.

(2) Deze rapporten;

a) Inspectieplaats, geïnspecteerde eenheid en schriftelijke rapporten,

b) kennisgevingen en klachten, onderzoeks- en onderzoeksresultaten daarover,

c) Onderwerpen van het onderzoek, de resultaten van het onderzoek,

ç) aantal en redenen van ontslagen officieren en ander personeel,

d) Algemene fouten en weglatingen bij de uitvoering van de wetgeving,

e) efficiëntie en winstgevendheid van de geïnspecteerde eenheid,

f) informatie over de fasen van inspectie van de programma's van het inspectiejaar of voorgaande jaren en andere zaken die volgens de adviezen ter zake noodzakelijk worden geacht,

Er staat geschreven.

(3) Algemene situatieverslagen worden in voldoende aantal voorbereid en naar de commissie van inspecteurs gestuurd.

onderzoek

ARTIKEL 58 - (1) inspectie en het onderzoek ontdekt tijdens of opzegging en de proefpersonen kregen het nieuws via klachten, onderzoeken Autoriteit tenzij noodzakelijk geachte formaliteiten en de acties van de binnenlandse en buitenlandse wettelijke bepalingen van het omgekeerde geval, de sancties toe te passen op müsebbip, zal strafmaatregelen worden genomen, juridische, disciplinaire en evaluatie van de administratieve aspecten .

Onderzoeksrapporten

ARTIKEL 59 - (1) Het directoraat-generaal van het hoofdkantoor en het personeel van provinciale afdelingen, volgens de geldende strafwetgeving misdaad of de onderzoeksresultaten gemaakt omwille van disciplinaire maatregelen en de werkwijze volgens het statuut verbonden met het onderzoeksrapport.

(2) inspecteurs, het onderzoeksrapport, de datum en het aantal onderzoeken warrant, onderzoek onderwerpen en zal worden beheerd en welke wettelijke bepalingen inzake daders met elementen van misdaden en de daden van criminelen of defect is, waarvan wordt gezegd dat wat tuchtrechtelijk vergrijp te creëren.

(3) Inspecteurs stellen het onderzoeksrapport op en dienen het na het onderzoek in bij het hoofd van de inspectiecommissie.

(4) Het wordt voorgelegd aan het voorzitterschap van de commissie van inspecteurs om voldoende exemplaren van de ingediende onderzoeksrapporten naar de relevante plaatsen te sturen. Echter, de wet nr 3628 17 artikel van het onderzoeken van een misdrijf in het kader van het oorspronkelijke rapport rechtstreeks toegezonden aan de officier van justitie door de inspecteurs, onverwijld aan de Raad van Commissarissen voorgelegd een kopie.

Rapportage door de commissie van inspecteurs en centrale eenheden aan de rapporten

ARTIKEL 60 - (1) rapporten; Het wordt onderzocht door de voorzitter, de begeleiderinspecteur of een inspecteur om te worden benoemd. Als er problemen zijn die moeten worden gecorrigeerd of voltooid, wordt de verwijdering ervan schriftelijk aan de inspecteur gevraagd. Als de inspecteur niet aan het verzoek deelneemt, wordt de goedkeuring van de inspecteur, samen met het advies van de voorzitter van de inspectiecommissie, voorbereid en aan de directeur-generaal voorgelegd. In overeenstemming met het advies goedgekeurd door de General Manager, is de transactie uitgevoerd.

(2) Als het rapport door meer dan één inspecteur wordt uitgegeven en als er verschillen van mening zijn over de resultaten van het rapport tussen de inspecteurs, worden deze verschillen in het rapport vermeld. Het rapport wordt beoordeeld door de commissie van inspecteurs. De goedkeuring van het advies van de voorzitter van de commissie van inspecteurs samen met de verschillende opvattingen van de inspecteurs wordt voorbereid en aan de directeur-generaal voorgelegd. In overeenstemming met het advies goedgekeurd door de General Manager, is de transactie uitgevoerd.

(3) Na de bovenstaande procedures, samen met de goedkeuring van het directoraat-generaal, worden de verslagen en bijlagen door het voorzitterschap aan de relevante centrale eenheden of autoriteiten toegezonden om te worden nagekomen.

(4) Inspectierapporten worden uiterlijk binnen 15 dagen door de relevante centrale eenheden onderzocht en de problemen die in de rapporten worden vermeld, worden naar de geïnspecteerde eenheid verzonden. De geïnspecteerde eenheden zullen de in de instructie op de inspectie-eenheden van de centrale eenheden aangegeven zaken zo snel mogelijk uitvoeren. De relevante centrale eenheden informeren de raad van inspecteurs over 15 binnen de dag van hun overdracht aan de inspectieverslagen.

(5) De transacties en resultaten van de onderzoeks- en inspectieverslagen moeten zo spoedig mogelijk door de relevante centrale eenheden aan de commissie van inspecteurs worden gemeld.

(6) Inspectierapporten en evaluatieverslagen over de processen die moeten worden gemonitord in de relevante eenheden van de inspectiecommissie behoren toe aan het voorzitterschap.

(7) Papers met betrekking tot de transacties waarop de relevante eenheden kunnen worden toegepast in de rapporten, worden verzonden aan de inspecteur die het rapport schrijft door de inspectiecommissie en aan de hoogste als het rapport bij meer dan één inspecteur berust.

Plichten en verplichtingen van de inspecteurs

ARTIKEL 61 - (1) Gerelateerde personeel en managers;

a) op te slaan en te beschermen, maar in plaats van geld en ze zijn verantwoordelijk voor de verwerking van papier en waarden, soort, contant geld, effecten en onroerend goed activa van elke soort en documenten en boeken over hen, verborgen al zijn alle documenten, mondeling dan wel tonen de inspecteur op het eerste schriftelijk verzoek of weggeven, hen helpen te worden geteld en onderzocht, allerlei soorten informatie en uitleg te geven die de inspecteurs mondeling of schriftelijk onverwijld moeten vragen,

b) de inspecteurs van allerlei soorten assistentie te voorzien bij aangelegenheden die verband houden met hun taken, en het hulppersoneel te verschaffen dat moet worden gevraagd voor telling, casting en registratie,

c) de toegestane beheerder van de plaats waar de uitvoering van de dienst Interne audit, showroom of een geschikte plaats kan inspecteurs werken, het verstrekken van de benodigde gereedschappen en materialen, naar andere verzoeken met betrekking tot de taak te vervullen, alle gemakken om de show en om te helpen,

ç) Om uiterlijk binnen de 2-dagen op de vragen te reageren bij inspectie, onderzoek en onderzoeken,

d) In de voortzetting van de inspectie, onderzoek en onderzoek werken, niet om de taken te verlaten, met uitzondering van de informatie van de inspecteur om toestemming en andere redenen;

e) De managers en functionarissen van de inspectie-, inspectie- en onderzoekseenheden regelen dat het personeel zijn taken verlaat op grond van hun vergunningen of andere redenen op een manier die niet interfereert met de werkzaamheden van de inspecteurs;

f) om gewaarmerkte afschriften te verstrekken van alle soorten documenten die door de Inspectie of de handtekeningen van de autoriteiten moeten worden aangevraagd,

g) Om te voldoen aan de verzoeken van de inspecteurs overeenkomstig clausule (f) van 13 van het derde artikel 1,

h) in vakken die ze aan de inspecteurs, informatiesystemen zijn toegewezen, rapportage tools, internet, intranet en andere netwerken om de toegang tot databases, elektronisch, informatie over de magnetische en soortgelijke computing-omgevingen en verslagen, mondeling of tonen de inspecteur op eerste schriftelijk verzoek indienen bij het onderzoek,

zijn verplicht en verplicht.

HOOFDSTUK ZES

Diverse en slotbepalingen

Verzamelen en andere rechten

ARTIKEL 62 - (1) Inspecteurs mogen de poorten van de schijven van het directoraat-generaal nemen. Hiervoor wordt een chequeboek uitgegeven. De cheque zal worden teruggegeven aan de Board of Inspectors na volledig gebruik. Als de controles verloren zijn gegaan, wordt de situatie onverwijld ter kennis gebracht van de raad van inspecteurs.

(2) Het is van essentieel belang dat het ontvangen geld het gevorderde bedrag niet overschrijdt. De overdracht van verduistering in de volgende maand is alleen te zien in de laatste dagen van de maand in het geval van een reis die verband houdt met de taak.

Inspectiezegel en documenten, armaturen

ARTIKEL 63 - (1) Inspecteurs moeten een stempel en een identificatiedocument ontvangen, ondertekend door de directeur-generaal.

(2) inspecteurs om de computer te worden verlengd aan het eind van hun leven, printer, scanner, tassen en andere benodigde apparatuur en armaturen tot beroepsopleiding Inspection Board te bieden.

mededeling

ARTIKEL 64 - (1) Inspecteurs kunnen directe correspondentie maken met openbare instellingen en organisaties en natuurlijke en rechtspersonen in aangelegenheden die verband houden met hun taken. De correspondentie die aan het Voorzitterschap, aan de centrale en buitenlandse instellingen van de ministeries en aan andere landen wordt afgelegd, geschiedt overeenkomstig de algemene beginselen door het Voorzitterschap van de Inspectieraad.

(2) Onderzoekers communiceren rechtstreeks met de interne afdelingen en autoriteiten van het bedrijf over inspectie, onderzoek en onderzoek.

(3) Inspecteurs melden hun aankomst en vertrek aan de raad van inspecteurs via een telegraaf, fax of elektronische post.

Werkingsprincipes en procedures van de commissie van inspecteurs

ARTIKEL 65 - (1) Bij de toepassing van deze verordening;

a) Eliminatie van aarzelingen,

b) om de procedures en beginselen vast te stellen met betrekking tot de wijze, afdelingen, inhoud van de uit te geven rapporten, op het gebied van inspectie, onderzoek en onderzoek,

c) Bepaling van inspectie- en auditrichtlijnen om inspecteurs te informeren,

ç) Bepaling van de duur van de rondleiding door de inspecteurs,

d) Bepaling van de criteria voor eenheid en coördinatie in de praktijk,

Het voorstel van de voorzitter van de commissie van inspecteurs wordt bepaald door de goedkeuring van de algemeen directeur en de werkingsprincipes en -procedures van de inspectieraad, ingesteld bij besluit van de raad van bestuur.

Verworven rechten

VOORLOPIG ARTIKEL 1 - (1) De verworven rechten van degenen die op de datum van inwerkingtreding van deze verordening als inspecteur en assistent-inspecteur optreden in de commissie van inspecteurs zijn voorbehouden.

(2) de datum van inwerkingtreding van deze verordening van de Raad van Commissarissen die AnlArIndA tijd als assistent-inspecteurs en controleurs, inspecteurs en assistent-inspecteurs geserveerd in andere openbare instellingen en TCDD Transport Inc. Het wordt beschouwd als de inspecteur en assistent-inspecteur van de algemene directie van de inspectiecommissie.

(3) de datum van inwerkingtreding van deze verordening Raad van Commissarissen 30 op wacht assistent inspecteur in het presidentieel / 1 / 1992 gedateerd 21127 genummerd Official Republiek Turkije, gepubliceerd in het Staatsblad van de Algemene Directie Staatsspoorwegen van de Interne Audit groeien in de bepalingen van de verordening en competentie-examen onderwerpen wordt toegepast.

Werkingsprincipes en procedures van de commissie van inspecteurs

Voorlopige Artikel 2 - (1) Inspection Board Operating Procedures en Principes afgegeven binnen 3 jaar vanaf de datum van inwerkingtreding van deze verordening.

kracht

ARTIKEL 66 - (1) Deze verordening treedt in werking op de datum van publicatie.

uitvoerend

ARTIKEL 67 - (1) TCDD Taşımacılık A.Ş. De General Manager wordt uitgevoerd.

Reklamlar

Hogesnelheidstrein NieuwsRailtenders van de week

22 / 04 / 2019 voor evenementenweek

Deze week navigatie

Evenementen laden
Sal 23
Geen evenementen gevonden
Cum 26
Geen evenementen gevonden
Zat 27
Geen evenementen gevonden
Sun 28
Geen evenementen gevonden

Wees de eerste om te reageren

Yorumlar

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Ontdek hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.