Ministerie van Volksgezondheid om 11317 continue werknemers te werven

ministerie van Gezondheid
ministerie van Gezondheid

Het ministerie van Volksgezondheid zal 11.317 vaste werknemers aanwerven voor de provinciale diensteenheden.

1. 4857 vaste werknemers zullen worden aangeworven om te worden tewerkgesteld in de provinciale organisatie van ons ministerie in overeenstemming met de bepalingen van de Regeling betreffende de procedures en beginselen die moeten worden toegepast bij de aanwerving van werknemers bij openbare instellingen en organisaties, vastgesteld op basis van de Arbeidswet nr. 11.317 en de bovengenoemde wet.

2. Kandidaten dienen de toelichtingen en sollicitatievoorwaarden in deze aankondigingstekst aandachtig te lezen alvorens het sollicitatieproces af te ronden. Degenen die niet voldoen aan de voorwaarden vermeld in deze aankondiging, dienen niet te solliciteren op de aangekondigde functies. Kandidaten zijn verantwoordelijk voor hun verklaringen. Kandidaten die valse, misleidende of valse verklaringen afleggen, verliezen alle rechten die voortvloeien uit de plaatsing.

3. Kandidaten die aan alle voorwaarden in de aankondiging voldoen, kunnen solliciteren door elektronisch in te loggen tussen 28/11/2022 – 02/12/2022 via het Turkse uitzendbureau (İŞKUR) esube.iskur.gov.tr adres.

4. In de door ons ministerie gewenste soorten diensten/beroepen wordt op provinciaal niveau ingekocht. Bij aanvragen wordt rekening gehouden met de adressen van de personen die staan ​​ingeschreven in het Adressenregistratiesysteem.

5. Elke kandidaat solliciteert voor slechts één werkplek (provincie van tewerkstelling) en één beroep uit de aangekondigde functies.

6. In overeenstemming met de relevante tuchtwetgeving van openbare instellingen en organisaties dienen degenen die uit hun functie of beroep worden ontslagen en degenen aan wie publieke rechten zijn ontnomen, niet te solliciteren op de aangekondigde functies. Conform de wetgeving worden degenen die zich in deze situatie bevinden niet benoemd.

7. Kandidaten die solliciteren op de aangekondigde functies worden door İŞKUR op de hoogte gebracht van ons ministerie. Vaste werknemers die moeten worden aangeworven, volgens voorlopig artikel 10 van de verordening betreffende de procedures en principes die moeten worden toegepast bij de rekrutering van werknemers bij openbare instellingen en organisaties, inclusief de prioritaire, onder de door İŞKUR aangemelde sollicitanten, evenals de aantal openstaande vacatures (aantal aangekondigde vacatures) en evenveel als het oorspronkelijke aantal.De plaatsvervangende kandidaat wordt rechtstreeks door de notaris door ons ministerie bepaald zonder aan een onderzoek te worden onderworpen.

8. De datum en tijd van de loting, de plaats van de loting, de resultaten van de loting, de lijsten van de hoofd- en plaatsvervangende kandidaten, inlichtingen en bescheiden betreffende de benoeming en eventuele andere mededelingen worden gedaan door de Algemene Directie Beheersdiensten . https://yhgm.saglik.gov.tr Het wordt bekend gemaakt op het internetadres, hiervoor wordt geen schriftelijke melding gedaan aan de kandidaten en deze bekendmaking komt in de plaats van de melding.

9. De documenten van degenen die gerechtigd zijn tot benoeming als hoofdkandidaat voor de door ons ministerie aangekondigde functies worden gecontroleerd. Kandidaten die niet over de vereiste kwalificaties voor benoeming beschikken en zij die valse, misleidende of valse verklaringen hebben afgelegd en in hun voorkeur zijn geplaatst, worden niet benoemd. Zelfs als het klaar is, wordt het toewijzingsproces geannuleerd. Kandidaten die de vereiste documenten niet tijdig indienen, hoewel ze voldoen aan de kwalificaties en voorwaarden van de functie waarin ze worden geplaatst, worden niet benoemd.

10. Kandidaten die de vereiste documenten niet binnen de gestelde termijn hebben ingediend/die zich niet hebben aangemeld bij degenen die als gevolg van de notariële loting oorspronkelijk zijn geplaatst; Degenen die binnen de deadline solliciteren maar niet voldoen aan de aanvraagvereisten; Degenen die zijn aangesteld en niet binnen de gestelde termijn aan hun functie zijn begonnen of ervan hebben afgezien (behalve degenen die niet in staat zijn om met hun taken te beginnen vanwege geboorte, ziekte, militaire dienst, enz.); zij die niet aan het werk gaan nadat is gebleken dat zij niet voldoen aan de aanstellingsvoorwaarden; degenen die in dienst zijn getreden maar later niet aan de aanstellingsvoorwaarden voldeden; Op grond van artikel 15 van de Ondernemings-CAO kunnen benoemingen plaatsvinden van degenen van wie het contract binnen een proeftijd van een maand wordt beëindigd en van degenen van wie het contract tijdens de proeftijd wordt beëindigd, te beginnen met de persoon op de eerste rij van de reserve lijst, die voldoen aan de gestelde voorwaarden.

11. De bepaling in de zinsnede "prioriteit bij uitzending naar werk" gespecificeerd in artikel 5 van de verordening betreffende de procedures en beginselen die moeten worden toegepast bij de werving van werknemers bij openbare instellingen en organisaties vormt geen recht ten gunste van de sollicitant in de genoemde plaatsing.

12. Afstuderen van een ander opleidingsniveau/afdeling (secundair onderwijs/associate degree/undergraduate) voor hetzelfde beroep zal geen prioriteit zijn in het voordeel van de kandidaat.

13. Degenen die momenteel als vaste werknemers in de centrale en provinciale organisaties van het ministerie van Volksgezondheid werken, mogen niet solliciteren op de aangekondigde functies. Kandidaten die zich aanmelden door niet te verklaren dat ze werken ondanks het feit dat dit wordt vermeld in artikel 2 van deze aankondigingstekst, zullen niet worden meegenomen in de trekking, zelfs niet als hun namen door İŞKUR aan ons ministerie zijn meegedeeld.

14. Degenen die ouderdoms-, ouderdoms- of invaliditeitspensioen ontvangen van een socialezekerheidsinstelling dienen niet te solliciteren op de aangekondigde functies. Conform de wetgeving worden degenen die zich in deze situatie bevinden niet benoemd.

15. Kandidaten in vaste formatie worden geworven tegen het wettelijk minimumloon.

APPLICATIE VOORWAARDEN

Kandidaten die solliciteren op vaste staffuncties dienen aan de volgende voorwaarden te voldoen;

1. Met betrekking tot de voorwaarden gespecificeerd in sub-clausules (657), (48), (1) en (4) van de eerste alinea van artikel 6 van de ambtenarenwet nr. 7 en de procedures en principes die moeten worden toegepast bij rekrutering Werknemers naar openbare instellingen en organisaties Om te voldoen aan de voorwaarden in de eerste alinea van artikel 4 van de verordening. (Buitenlandse kandidaten kunnen niet kiezen.)

2. Het dragen van de bijzondere voorwaarden in de bijzondere wetten van openbare instellingen en organisaties.

3. De leeftijd van 18 jaar hebben bereikt op de laatste dag van de aanvraagdatum.

4. Niet 40 jaar oud zijn vanaf de eerste dag van de aanvraagdatum (28/11/1982 en latere geboorten kunnen worden aangevraagd).

5. Om af te studeren aan een school (afdeling/programma) die is bepaald voor het beroep waarop wordt aangevraagd vanaf de aanmeldingsdeadline en om over andere vereiste documenten te beschikken vanaf de aanmeldingsdeadline.

6. Om te documenteren dat er geen psychische aandoening is die hem verhindert zijn taak continu uit te voeren (er wordt om gevraagd bij de kandidaten die gerechtigd zijn om te worden benoemd).

7. In het bezit zijn van een document dat de voorrangsstatus vermeld in het eerste lid van artikel 5 van voornoemd reglement aangeeft, onder de kandidaten die recht hebben op voorrang bij uitzending naar werk.

8. In overeenstemming met de bepalingen van wet nr. 7315 op het gebied van veiligheidsonderzoek en archiefonderzoek, is er geen belemmering voor het benoemingsproces volgens de resultaten van het archiefonderzoek.

9. Voor degenen die als beveiligingsbeambte (ongewapend) zullen worden tewerkgesteld, gelden naast de hierboven vermelde voorwaarden de voorwaarden in de subparagraaf (5188), (10) en (1) van de eerste alinea van artikel 2 van de Wet nr. 3 en (g) en om te voldoen aan de voorwaarden in subparagraaf (h).

*Kandidaten kunnen advertenties zoeken op esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx.

Günceleme: 28/11/2022 11:21

Vergelijkbare advertenties

Wees de eerste om te reageren

Beoordelingen