Ministerie van Landsverdediging rekruteert 1115 arbeiders

Ministerie van Defensie
Ministerie van Landsverdediging rekruteert 1115 arbeiders

1.115 (duizend honderdvijftien) werkloze arbeiders zullen worden aangeworven om te worden tewerkgesteld bij het Ministerie van Landsverdediging. Toepassingen zijn gestart op de İŞKUR-website vanaf 21 november 2022.

Voor meer informatie KLIK HIER

ALGEMENE VOORWAARDEN
1. Wees een burger van de Republiek Turkije.

2. De leeftijd van 18 jaar hebben bereikt en de leeftijd van 36 jaar niet hebben bereikt.

Misdaden tegen de staatsveiligheid, misdaden tegen de constitutionele orde en het functioneren van deze orde, misdaden tegen de nationale verdediging, misdaden tegen de staatsgeheimen en spionage, verduistering, afpersing, omkoping, diefstal, fraude, valsheid in geschrifte, zelfs indien gratie verleend , misbruik van vertrouwen, frauduleus faillissement, Niet te worden veroordeeld voor manipulatie van aanbestedingen, manipulatie, witwassen van eigendomswaarden die voortkomen uit misdaad of smokkel.

4. Geen lid, aansluiting, aansluiting of band zijn met de structuren, formaties of groepen die door de Nationale Veiligheidsraad zijn bepaald om op te treden tegen de nationale veiligheid van de staat, of met terroristische organisaties.

5. Niet in actie komen met terroristische organisaties, deze organisaties niet helpen, geen publieke middelen en middelen gebruiken om deze organisaties te ondersteunen, geen propaganda maken voor deze organisaties.

6. Mag niet worden beroofd van het uitoefenen van openbare rechten.

7. Niet gerelateerd zijn aan militaire dienst (hebben gedaan, geschorst of vrijgesteld).

8. Geen pensioen, ouderdoms- of invaliditeitspensioen krijgen van een socialezekerheidsinstelling.

9. Om af te studeren van de afdelingen die zijn gespecificeerd in de eisen van de beroepsbevolking vanaf de aanmeldingsdeadline, of om het beroepskwalificatiecertificaat / meesterschapscertificaat gespecificeerd in de aankondiging te hebben vanaf de aanmeldingsdeadline, en om te voldoen aan de andere gespecificeerde speciale voorwaarden (Degenen die recht hebben op een beroepskwalificatiecertificaat of een certificaat van beheersing, maar waarvan het certificaat op de uiterste datum van aanmelding nog niet is afgegeven, zijn dat echter ook bij de documentencontrole).

10. Een document hebben waaruit de voorrangsstatus blijkt, bedoeld in artikel 5, eerste lid, van voornoemd reglement, onder de kandidaten die voorrangsrecht hebben bij uitzending naar werk.

11. Onder degenen die recht van voorrang hebben, degenen die niet reageren op de aankondiging waarop ze hebben gesolliciteerd, behoudens overmacht, het examen niet bijwonen, de baan weigeren of in het openbaar in een baan als vaste werknemer worden geplaatst sector, hoewel ze zijn uitgenodigd door het Ministerie van Landsverdediging, zullen worden geëlimineerd.

12. Sollicitaties van degenen die op grond van de toepasselijke tuchtwetgeving van openbare instellingen en organisaties uit hun functie of beroep zijn ontslagen, worden niet in behandeling genomen.

13. Elke kandidaat kan solliciteren op een advertentie (een werkplek en een beroep) die is vermeld in de lijst die is gepubliceerd in İŞKUR. Aanvragen van degenen die meer dan één detachering aanvragen en degenen die solliciteren van werknemers die op een werkplek werken en wiens loon wordt betaald uit de algemene begroting van het Ministerie van Landsverdediging, worden niet geaccepteerd.

14. Om arbeidsbemiddeling te kunnen doen zal van de kandidaten een gezondheidsverklaring worden verlangd, waarin wordt vermeld dat het archiefonderzoek en/of het veiligheidsonderzoek positief uitvalt en dat er geen gezondheidsrisico's zijn bij het uitoefenen van het beroep waarop ze solliciteerden.

OVERIGE PUNTEN
1. Voor openstaande vacatures wordt een mondeling/praktijktentamen gehouden. Kandidaten worden geaccepteerd tegen een tarief van 4 keer de hoeveelheid arbeidskrachten die openstaan ​​voor het examen. Om te bepalen welke kandidaten in aanmerking komen voor het afleggen van het examen, wordt er geloot conform het desbetreffende Reglement. Om deze reden wordt 4 keer de hoeveelheid beschikbare arbeidskrachten bepaald door de opdrachtgever en 4 keer de reservekandidaat loterijmethode. Onder de kandidaten die voorrang hebben bij het uitzenden naar werk, wordt 4 keer het aantal vacante arbeidskrachten, 4 keer de reservekandidaat afzonderlijk bepaald door loting.

2. De loting vindt plaats op donderdag 77 december 08 om 2022 uur in het directoraat van het Ministerie van Nationale Defensie Trainingscentrum (Emniyet Mahallesi Celal Bayar Bulvarı No:10/A Yenimahalle/ANKARA) in aanwezigheid van een notaris . De lijst met kandidaten die gerechtigd zijn om het mondeling/praktijkexamen af ​​te leggen dat door loting is bepaald, wordt gepubliceerd op de officiële website van het Ministerie van Landsverdediging. Deze publicatie heeft de vorm van een kennisgeving en er zal geen afzonderlijke kennisgeving aan de kandidaten worden gedaan.

3. Of de kandidaten die volgens de uitslag van de loting gerechtigd zijn tot het afleggen van het examen, voldoen aan de in de bekendmaking gestelde voorwaarden; opleidingsstatus, ervaring, prioriteitsstatus, beroepsdocument, enz. documenten worden gecontroleerd. Hiertoe worden de examengerechtigde kandidaten gecontroleerd op documenten. Data en plaatsen voor documentcontrole worden aangekondigd op de officiële website van het Ministerie van Landsverdediging. Alle vaste en plaatsvervangende kandidaten nemen deel aan de documentencontrole. Kandidaten brengen de originelen en fotokopieën van de documenten mee als ze naar de documentencontrole komen.

4. Als resultaat van de documentcontrole wordt de kandidaat wiens aanvraag niet wordt aanvaard vanwege het verkeerde document of het ontbrekende document, geaccepteerd voor het mondelinge / toegepaste examen, te beginnen bij de kandidaat wiens volledige document is geselecteerd als vervanging in de wachtrij.

5. De sollicitaties van de kandidaten, die geacht worden aan de vraagvoorwaarden te voldoen, worden door de administratie beëindigd.

6. Na de documentencontrole en aflevering worden de examendatum, -tijd en -plaats en de lijst van de examengerechtigde kandidaten bekend gemaakt op de officiële website van het Ministerie van Landsverdediging. Deze aankondiging heeft het karakter van kennisgeving en er zal geen afzonderlijke kennisgeving per post naar het adres van de kandidaten worden gedaan.

7. Het mondelinge / praktische examen wordt uitgevoerd om de competenties van de kandidaten te meten in de taken die zij moeten uitvoeren met hun professionele kennis en vaardigheden met betrekking tot het beroep waarvoor zij solliciteren.

8. Bij het mondeling examen worden alle kandidaten beoordeeld op meer dan 100 (honderd) volledige punten en kandidaten die minder dan 70 (zeventig) punten scoren, worden als niet geslaagd beschouwd. Op basis van deze score wordt de successcore en de succesvolgorde van de kandidaten bepaald. Als resultaat van het mondeling examen, uitgaande van de kandidaat met een hoge score (die 70 en hoger scoorde) die geslaagd was voor het examen, worden de belangrijkste en hetzelfde aantal plaatsvervangende kandidaten bepaald op basis van het aantal vacante arbeidskrachten gespecificeerd in de betreffende aankondiging. Het resultaat van het examen wordt gepubliceerd op de officiële website van het Ministerie van Landsverdediging. Voor de bekendmaking van de examenuitslag wordt geen verdere kennisgeving gedaan aan de kandidaten.

9. Tewerkgesteld worden in de plaats van degenen die recht hebben op een arbeidsbemiddeling maar niet binnen de gestelde termijn aan het werk gaan/die afstand hebben gedaan van hun recht om een ​​baan te beginnen, degenen van wie de arbeidsovereenkomst om welke reden dan ook is beëindigd tijdens de proefperiode, en degenen die later vastbesloten zijn niet aan de sollicitatie-eisen te voldoen, zijn in volgorde van succes uit de reservelijst op basis van kader/functie plaatsing mogelijk.

Vergelijkbare advertenties

Wees de eerste om te reageren

Beoordelingen