Ministerie van Volksgezondheid, Aankondiging van 2022 4e termijn Eerste keer en herbenoeming

Sağlık Bakanlığı
Sağlık Bakanlığı

Overeenkomstig de bepalingen van het aanvullend eerste artikel van de basiswet op de gezondheidsdiensten en de verordening betreffende de benoemingsprocedures en beginselen van bepaald gezondheidspersoneel dat openlijk door loting wordt aangesteld bij openbare instellingen en organisaties, voor de behoeften van het ministerie van Volksgezondheid en zijn Gelieerde ondernemingen en andere openbare instellingen en organisaties, specialisten en geneeskundigen volgens de wetgeving inzake specialisatie in de geneeskunde loterij in de computeromgeving door de notaris in het kader van de aangekondigde kalender.

A- ALGEMENE BEGINSELEN
1) Aanvragen zijn te vinden op de website van het ministerie van Volksgezondheid, Directoraat-generaal Management Services (https://yhgm.saglik.gov.tr/) via het Personeelsinformatiesysteem (PBS) in het authenticatiesysteem Poort e-overheid en de trekking vindt plaats binnen de in de kalender vermelde termijnen.
2) De plaats en tijd van de trekking worden aangekondigd op het internetadres (yhgm.saglik.gov.tr).
3) Kandidaten die zullen solliciteren, vullen het sollicitatieformulier elektronisch in op PBS, bewaren en finaliseren hun voorkeuren tussen de datums die zijn gespecificeerd in de loterijkalender. Na het afrondende proces worden de applicatie-informatie en voorkeuren niet gewijzigd. Aanvragen die niet zijn afgerond, worden niet in behandeling genomen.
4) Het definitieve aanvraagformulier wordt niet afzonderlijk als fysieke documenten verzonden.
5) Degenen die nog steeds werken in een andere openbare instelling en organisatie dan het ministerie van Volksgezondheid en degenen die zijn vertrokken terwijl ze in deze instellingen en organisaties werkten, dienen na het afronden van hun aanvraag het goedgekeurde dienstrooster in dat ze zullen ontvangen van de instelling waarvoor ze het laatst hebben gewerkt (Wie dit document niet kan bemachtigen, gebruikt in plaats van dit document het portaal e-Government. https://turkiye.gov.tr Ze zijn verplicht om het "Address Service Document", dat ze van het internetadres zullen verkrijgen, elektronisch op te slaan via het aanvraagsysteem. (Het document dat naar het systeem moet worden geüpload, moet informatie bevatten zoals de datum van eerste aanvang van de dienst, de titel en tak van het dienstdoende personeel, of er een verandering is in titel en tak tijdens de dienst, de datum van zijn benoeming tot de hoofdambtenaar, de rang van het personeel, de datum van zijn ontslag of pensionering, indien van toepassing, ambtenarij en andere dienst enz.)
6) Degenen die zijn toegewezen aan een andere openbare instelling dan het ministerie van Volksgezondheid in het kader van de overheidsdienstplicht (DHY), moeten het DHY-voltooiingscertificaat registreren, dat ze van hun instelling zullen ontvangen, waarin wordt aangegeven dat ze hun Staatsdienstplicht, elektronisch via het aanvraagsysteem.
7) Buitenlanders van Turkse afkomst die onder wet nr. 2527 vallen, zijn verplicht om het document waaruit blijkt dat ze zijn ingeschreven in het bevolkingsregister dat wordt bijgehouden door het ministerie van Binnenlandse Zaken, elektronisch te registreren via het aanvraagsysteem.
8) Aanvragers kunnen maximaal tien (10) keuzes maken binnen het kader van de aangekondigde kalender, rekening houdend met de via PBS te openen plaatsen. Kandidaten die aangeven door middel van loting geplaatst te willen worden, worden door loting in de vacante vacatures geplaatst, indien zij niet in hun voorkeuren kunnen worden geplaatst.
9) Degenen die zich willen aanmelden voor de kavel en hun aanvraag laten annuleren, kunnen hun aanvraag voor de loterij elektronisch annuleren via PBS tot donderdag 24 november 2022 – dinsdag 13 december 2022 om 18.00 uur. Degenen die de tekeningaanvraag hebben geannuleerd, kunnen deze tekening niet opnieuw aanvragen.
10) Aanvragen die naar aanleiding van het onderzoek niet passend worden geacht, worden ter vervanging van melding op PBS bekendgemaakt met de redenen voor afwijzing, de bezwaren worden elektronisch ontvangen en de uitslag wordt via PBS bekend gemaakt.
11) Bij de herplaatsing van degenen die zich hebben teruggetrokken of geacht worden zich te hebben teruggetrokken uit de overheidsdienst, wordt rekening gehouden met de termijnen vermeld in artikel 657 van de Ambtenarenwet nr. 97. Van degenen die zich in deze situatie bevinden, worden de aanvragen echter geaccepteerd van degenen die een maand hebben tot het einde van hun handicap vanaf de aanvraagdeadline.
12) Bij het benoemingsbericht van de kandidaten die zijn geplaatst in de functies van het ministerie van Volksgezondheid en aangesloten instellingen, wordt uitgegaan van het adres dat door de kandidaat in de aanvraag is opgegeven.
13) Degenen die als gevolg van de trekking in een staf of positie zijn geplaatst, kunnen gedurende één jaar na de bekendmaking van de resultaten van de trekking niet opnieuw deelnemen aan de loterij.
14) Sollicitaties van kandidaten die niet voldoen aan de voorwaarden vermeld in de tekst van de aankondiging worden niet in behandeling genomen. Degenen van wie de aanvraag per ongeluk is geaccepteerd en door loting is geplaatst, worden niet benoemd en worden geannuleerd, zelfs als hun afspraken zijn gemaakt.
15) Sollicitaties van kandidaten die documenten missen of onjuiste sollicitaties indienen, worden als ongeldig beschouwd.
16) Na de trekking zal een archiefonderzoek worden gedaan naar de kandidaten die zijn geplaatst in de functies van het ministerie van Volksgezondheid en Aangesloten Organisaties, en hun benoeming zal worden gedaan nadat het archiefonderzoek is afgerond. Degenen wiens archiefonderzoek negatief is, worden niet toegewezen, en zelfs als ze zijn gedaan, worden ze geannuleerd.

B- KANDIDATEN OM IN TE DIENEN OP DE CURSUS EN VEREISTEN
1) Kandidaten moeten voldoen aan de algemene voorwaarden bepaald in artikel 657 van de ambtenarenwet nr. 48.
2) Apothekers, tandartsen en gespecialiseerde tandartsen die werkzaam zijn bij het ministerie en zijn filialen en openbare instellingen en organisaties in andere statussen dan die welke als ambtenaar werken, onderworpen aan artikel 657/A van wet nr. 4,
3) Artsen en gespecialiseerde artsen die voor de eerste keer willen worden aangesteld of herbenoemd en die geen dienstplicht hebben volgens wet nr. 3359,
4) Artsen en gespecialiseerde artsen die werken in openbare instellingen en organisaties met een andere status dan degenen die werken als ambtenaar die onderworpen is aan wet nr. 657 en die hun staatsdienstverplichting hebben vervuld vanaf de uiterste datum voor de loting,
5) Gespecialiseerde (TUTG) en tandarts-specialisten die voor de uiterste datum van loting zijn afgestudeerd en van wie het diploma specialisatie uiterlijk tot woensdag 23 november 2022 om 18.00 uur is geregistreerd door de Algemene Directie Gezondheidszorg,
6) Tandartsen en apothekers die zijn afgestudeerd tot de deadline voor aanmelding voor de loterij (inschrijvingen van diploma's van het Turkse ministerie van Volksgezondheid en e-overheidsportaal) https://turkiye.gov.tr Tandartsen en apothekers die geen afstudeerverslag hebben in de titel die is aangevraagd in de Artsendatabank van het ministerie van Volksgezondheid, die toegankelijk is via de website; Tijdelijk afstudeerbewijs of diplomakopie waaruit blijkt dat ze zijn afgestudeerd, moet elektronisch worden geregistreerd via het aanvraagsysteem, en degenen die buitenlandse diploma's hebben, moeten hun gelijkwaardigheidsdocumenten in het systeem registreren in een elektronische omgeving.)
7) Binnen de reikwijdte van artikel 5335 van wet nr. 30 en artikel 5947 van wet nr. 18 kunnen gepensioneerde artsen en gespecialiseerde artsen een aanvraag indienen door de posities van ons ministerie en aangesloten instellingen te kiezen. (Volgens dezelfde wet zullen gepensioneerde artsen en gespecialiseerde artsen niet worden aangesteld, ook niet als ze in andere instellingen dan de gezondheidsfaciliteiten van ons ministerie zijn geplaatst.)

C- KAN NIET VAN TOEPASSING ZIJN OP DE KAVELS
1) Artsen en gespecialiseerde artsen die verplicht zijn de staat te dienen,
2) Degenen die niet voldoen aan de voorwaarden van artikel 657 van de ambtenarenwet nr. 48,
3) Degenen die zijn ontslagen uit hun baan of beroep en degenen die zijn beroofd van openbare rechten in overeenstemming met de relevante tuchtwetgeving van openbare instellingen en organisaties,
4) Gepensioneerde apothekers, tandartsen en tandarts-specialisten,
5) Degenen die nog steeds werken bij het ministerie van Volksgezondheid en aangesloten instellingen en andere openbare instellingen en organisaties, onderworpen aan de ambtenarenwet nr. 657,
6) Degenen die de leeftijdsgrens hebben bereikt die is gespecificeerd in artikel 5434 van de wet op het pensioenfonds van de Republiek Turkije nr. 40,
7) Gecontracteerde werknemers in het kader van wet nr. 4924,
8) Onder de gecontracteerde werknemers binnen het toepassingsgebied van wet nr. 4924, degenen die hun baan hebben opgezegd na de publicatie van deze aankondigingstekst in het Staatsblad (Zelfs als ze een aanvraag hebben ingediend via PBS, zullen hun aanvragen niet worden geaccepteerd en zal niet in de kavel worden getrokken.)
9) Kandidaten die willen solliciteren, moeten solliciteren in de titel en branche die passen bij het hoogste opleidingsniveau volgens de aangekondigde titel en branches, en degenen die solliciteren volgens hun status lager onderwijs. (Zo worden aanvragen van artsen-specialisten met een kleine specialisatieregistratie niet in behandeling genomen als ze betrekking hebben op de hoofdspecialisatie of op de titel van arts, degenen met een registratie arts-specialist op de titel van arts en degenen die een tandarts-specialist registratie tot de titel van tandarts wordt niet geaccepteerd.)

D- DOCUMENTEN GEVRAAGD OP AFSPRAAK
Om de benoemingsprocedures te voltooien van de kandidaten die na de trekking in de functies van het ministerie van Volksgezondheid en aangesloten instellingen worden geplaatst, de volgende documenten op basis van de benoeming, samen met de aanvraagverzoeken; In het kader van de aangekondigde kalender worden ze per vracht of persoonlijk afgeleverd op het adres vermeld in de bijlage van de instelling waarin ze gevestigd zijn.
a) Ondertekend verzoekschrift waarin de strafbladstatus wordt vermeld.
b) Een ondertekende petitie waarin staat dat ze geen verband houden met militaire dienst. (De aanstelling van de anderen wordt niet gemaakt)
c) Een ondertekende petitie waarin staat dat hij geen psychische aandoening heeft waardoor hij zijn taak niet continu kan uitoefenen.
d) Pasfoto. (6 genomen in de afgelopen zes maanden)
e) Eigendomsverklaring.
f) Goedgekeurd dienstrooster dat moet worden verkregen bij de laatste instelling van degenen die hun functie hebben verlaten terwijl ze in andere openbare instellingen en organisaties werkten. https://turkiye.gov.tr “Adres Service Document” te verkrijgen via het internetadres).
g) Gecontracteerde werknemers in openbare instellingen en organisaties en werknemers in particuliere gezondheidsinstellingen, een document waarin staat dat ze zijn ontslagen uit hun instellingen (Gecontracteerde werknemers in openbare instellingen en organisaties en werknemers in particuliere gezondheidsfaciliteiten moeten het document overleggen waarin staat dat ze zijn ontslagen uit hun instellingen naar de gezondheidsinstelling waar ze na hun aanstelling zullen gaan werken.)

KANDIDATEN DIE IN PERSONEEL EN FUNCTIES VAN HET MINISTERIE VAN GEZONDHEID WORDEN GEPLAATST, MOETEN DE OP DE BENOEMING GEBASEERDE DOCUMENTEN LEVEREN OP HET HIERONDER VERMELDE ADRES.

TR MINISTERIE VAN GEZONDHEID, ALGEMEEN DIRECTORAAT VAN MANAGEMENTSERVICES

Bilkent Campus Universiteit Mahallesi Dumlupınar Bulvarı 6001 Cad. Nr .: 9 06800 Cankaya / ANKARA

Neem contact op: 0 (312) 585 10 00

KANDIDATEN DIE IN PERSONEEL EN FUNCTIES VAN ANDERE INSTELLINGEN WORDEN GEPLAATST, MOETEN DE BASISDOCUMENTEN VOOR DE BENOEMING BIJ DE INSTELLING AAN HUN BENOEMING INDIENEN.

2022 4E TERMIJN EERSTE KEER EN HERBENOEMING KALENDERKALENDER

ROW GESCHIEDENIS BESCHRIJVING
1 vrijdag 18 november 2022 – woensdag 23 november 2022 tot 18.00:XNUMX Aanvragen doen via PBS
2 donderdag 8 december 2022 Aankondiging van toepassingsevaluatieresultaten via PBS
3 donderdag 8 december 2022 – vrijdag 9 december 2022 tot 18.00:XNUMX Ontvangen van de bezwaren van degenen van wie de aanvraag na het onderzoek wordt afgewezen via PBS
4 woensdag 14 december 2022 Aankondiging van de resultaten van het beroep via PBS
5 15 DECEMBER 2022 DONDERDAG LOTSDATUM plaats en tijd (https://yhgm.saglik.gov.trwordt aangekondigd op internet.
6 Vrijdag 30 december 2022 om 18.00 uur Deadline en tijdstip van aankomst van de documenten op basis van de opdracht (Let op: Gecontracteerde werknemers in openbare instellingen en organisaties en werknemers in particuliere zorginstellingen moeten het document waarin staat dat ze uit hun instelling zijn ontslagen, inleveren bij de zorginstelling waar ze hun plicht na hun aanstelling.)

Vergelijkbare advertenties

Wees de eerste om te reageren

Beoordelingen