Kırıkkale University Faculty of Medicine zal 118 gecontracteerd medisch personeel aanwerven

kirikkale universiteit medische faculteit
kirikkale universiteit medische faculteit

Gecontracteerd personeel vastgesteld door het kabinetsdecreet van 657 en genummerd 4/6.6.1978, tewerkgesteld in het Kırıkkale University Faculty of Medicine Hospital en tewerkgesteld in overeenstemming met paragraaf (B) van artikel 7 van de ambtenarenwet nr. 15754, op voorwaarde dat de uitgaven worden gedekt door het speciale budget. In overeenstemming met de relevante artikelen van de Principes met betrekking tot werkgelegenheid, zullen op basis van de KPSS (B) groepsscore 118 gecontracteerd gezondheidspersoneel worden aangeworven voor de hieronder vermelde gecontracteerde personeelsposities.


kirikkale university krijgt gecontracteerd medisch personeel

kirikkale university krijgt gecontracteerd medisch personeel
kirikkale university krijgt gecontracteerd medisch personeel

ALGEMENE VOORWAARDEN DIE IN DE AANVRAAG MOETEN WORDEN NAGEKOMEN

1- Om te voldoen aan de algemene voorwaarden gespecificeerd in subclausule (A) van artikel 657 van de ambtenarenwet nr. 48,

2- Geen gezondheidsproblemen hebben die aanvallen of nachtwerk kunnen voorkomen,

3- De leeftijd van 18 jaar hebben behaald op de datum van aanvraag,

4- Geen ouderdomspensioen of ouderdomspensioen kunnen ontvangen van een socialezekerheidsinstelling,

5- 2020 KPSS (B) Groep KPSS P3-score voor niet-gegradueerden,

2020 KPSS (B) Group KPSS P93-score voor afgestudeerden van Associate Degree,

Voor afgestudeerden in het secundair onderwijs met een KPSS (B) -groep KPSS P2018-score van 94.

6- Om de voorwaarden te bieden die zijn gespecificeerd onder het kopje "Vereiste kwalificaties" voor de titel die moet worden aangevraagd,

7- KPSS-voorwaarde is niet vereist voor de aanvraag voor de apothekerfunctie, en als het afstudeercijfer van de kandidaten die zullen solliciteren hoog is, als het afstudeercijfer gelijk is, wordt de rangschikking gemaakt vanaf de oude.

8- Tijdens het werken in andere openbare instellingen en organisaties als gecontracteerd personeel volgens de clausule (B) van artikel 657 van de ambtenarenwet nr. 4; Gecontracteerd personeel, wiens servicecontracten zijn verlopen of degenen die solliciteren om op de gecontracteerde functies in deze aankondiging te worden geplaatst, in de clausule (B) van artikel 657 van de ambtenarenwet nr. 4 en het besluit van de Raad van Ministers nr. 6.6.1978/7 van 15754 Er dient rekening mee te worden gehouden dat de bepalingen in de derde en vierde alinea (**) van het artikel van bijlage 1 van de beginselen inzake exploitatie van toepassing zullen zijn. Onder degenen die in deze functies zijn geplaatst, worden niet benoemd degenen die niet vallen onder de uitzonderingen genoemd in het derde en vierde lid van het aanvullende artikel 1 van de Principes met betrekking tot tewerkstelling van gecontracteerd personeel.

(*) De bepaling opgenomen in paragraaf (B) van artikel 657 van de ambtenarenwet nr. 4: “... Degenen die op deze manier tewerkgesteld zijn, worden door hun instellingen opgezegd wegens schending van de principes van het dienstencontract of het contract wordt opgezegd tijdens de contractperiode, met uitzondering van de uitzonderingen bepaald door de beslissing van de president. Als ze eenzijdig beëindigen, kunnen ze pas tewerkgesteld worden in gecontracteerde personeelsfuncties van de instellingen nadat 1 (één) jaar is verstreken na de datum van beëindiging. "

(**) Bepalingen opgenomen in de punten drie en vier van Bijlage 1 van de Beginselen betreffende de tewerkstelling van gecontracteerd personeel: “. In het geval dat gecontracteerd personeel zijn contract beëindigt door zijn instellingen of het contract eenzijdig beëindigt binnen de looptijd van het contract, vanaf de beëindigingsdatum. Tenzij 1 (één) jaar is verstreken, kunnen ze niet opnieuw worden ingezet in de gecontracteerde personeelsposities van openbare instellingen en organisaties. "

Contract;

a) Van werknemers die parttime zijn of beperkt door de duur van het project,

b) Van degenen die hun titels wijzigen door ze in het kader van bijlage 4 toe te kennen aan de functies die verband houden met de titels in de tabel met nummer 4, die worden uitgegeven in termen van hun opleidingsstatus,

c) Door een herplaatsing aan te vragen vanwege zijn echtgenoot of gezondheidstoestand; Afhankelijk van een van de redenen dat er geen diensteenheid is waarnaar moet worden overgeplaatst, is er geen vacante positie in die eenheid met dezelfde titel en kwalificatie, of kan deze niet voldoen aan de feitelijke arbeidsvoorwaarde gedurende ten minste 1 (één) jaar, subparagraaf (b) of (c) van Bijlage 3. Degenen die eenzijdig beëindigen waarvan de bepaling niet op hen kan worden toegepast, kunnen opnieuw worden aangenomen zonder onderworpen te zijn aan de voorwaarde van 1 (één) jaar. "

METHODE EN PLAATS VAN TOEPASSING

De toepassingsperiode van de aankondiging is 15 (vijftien) dagen vanaf de datum van publicatie in het Staatsblad. http://basvuru.kku.edu.tr/sozlesmeli zal elektronisch gebeuren op. Aanvragen persoonlijk of per post worden niet in behandeling genomen.

DOCUMENTEN VEREIST

1- Aanvraagaanvraag (het voorbeeld van een verzoekschrift is beschikbaar op het aanvraagplatform.)

2- KPSS-examenresultaatdocument (verificatiecode is vereist).

3- Certificaat van onderwijs (documenten die via e-overheid zijn ontvangen, worden als geldig beschouwd).

4- Identiteitskaart / TC-identiteitskaart.

5- Certificaat van militaire status voor mannelijke kandidaten.

6- Foto

7- Kandidaten die zullen solliciteren, zijn verplicht om hun werkuren in verband met de ervaringsvereiste gespecificeerd onder de titel van "Vereiste kwalificaties" te documenteren met een officiële brief van de instelling waarmee ze werken of met een stempel goedgekeurd door de officiële brief en het dienstdocument van de sociale zekerheid.

8- Onder de titel "Vereiste kwalificaties" moeten de vereiste certificaten / documenten een datum hebben of worden gedocumenteerd met een aanvullende brief, en het certificaat / de documenten die binnen de aanvraagperiode van de aankondiging zijn ontvangen, worden niet als geldig beschouwd.

EVALUATIE VAN TOEPASSINGEN EN RESULTATEN

1- Het KPSS-resultatendocument van alle kandidaten wordt gecontroleerd door OSYM-records en de sollicitaties van degenen die valse verklaringen afleggen, worden als ongeldig beschouwd.

2- Hoofdkandidaten en plaatsvervangende kandidaten die in aanmerking komen om te worden benoemd volgens de KPSS (B) groepsscore, worden binnen 10 (tien) werkdagen na het einde van de sollicitatieperiode op de webpagina van de universiteit (of het sollicitatieplatform) bekendgemaakt.

3- De aankondiging met betrekking tot de bekendmaking van de resultaten in kwestie heeft het karakter van een kennisgeving en de kandidaten worden niet op de hoogte gebracht.

4- Reservekandidaten worden zo veel bepaald als het aantal aangekondigde posities voor elke positie.

5- Kandidaten die voor benoeming in aanmerking komen, moeten de vereiste documenten binnen 15 (vijftien) dagen na de datum van bekendmaking van de resultaten invullen en indienen bij de decaan van de Faculteit der Geneeskunde van onze universiteit. Plaatsvervangende kandidaten zullen worden uitgenodigd om de kandidaten te vervangen die hun documenten niet binnen deze termijn indienen en degenen die hun functie niet tijdig aanvaarden nadat ze een document hebben ingediend en hebben medegedeeld dat de benoeming heeft plaatsgevonden.

Van Kırıkkale University Rectorate:

CONTINU WERKNEMER Aankondiging

In overeenstemming met de bepalingen van de verordening inzake de procedures en principes voor het in dienst nemen van werknemers bij openbare instellingen en organisaties, uitgegeven op basis van de arbeidswet 4857 en de bovengenoemde wet, zullen vaste werknemers worden aangeworven uit kandidaten die voldoen aan de algemene en bijzondere voorwaarden vermeld in de open aankondiging van ISKUR om te worden tewerkgesteld in de volgende eenheden van onze universiteit.

De werknemers die in het Medisch Faculteitsziekenhuis van onze Universiteit tewerkgesteld zullen worden, worden rechtstreeks bepaald door de loting van de notaris zonder te worden onderworpen aan een examen, in overeenstemming met het voorlopige artikel 6 van de bovengenoemde verordening, en van alle sollicitanten wordt het aantal vacatures (het aantal aangekondigde personeel) en het aantal oorspronkelijke en oorspronkelijke kandidaten rechtstreeks Het wordt bepaald door het lot van de notaris.

Werknemers die in dienst zullen zijn bij het secretariaat-generaal en de afdeling Administratieve en Financiële Zaken van onze universiteit zullen worden bepaald op basis van de resultaten van het mondeling examen onder de kandidaten die zullen worden uitgenodigd tot 4 (vier) keer het aantal open personeel (het aantal aangekondigde functies) dat door de notaris moet worden bepaald.

Deze advertentie verwijst naar het Turkse uitzendbureau met betrekking tot werving (işkur) esube.iskur.gov.t uit internetadressen 03 - 12 tussen elektronische (online) zal worden gemaakt. De plaats, datum en tijd van de trekking worden vermeld in de vacature van ISKUR.

De proefperiode voor degenen die zullen worden aangesteld op alle aangekondigde functies is 4857 (twee) maanden in overeenstemming met de arbeidswet nr. 2.

Sollicitaties van kandidaten waarvan later blijkt dat ze niet voldoen aan de sollicitatievereisten; Het wordt beëindigd in elke fase van het proces van aankondiging, loting, onderzoek en benoeming.

in elke fase van het wervingsproces; Alle informatie en mededelingen met betrekking tot de plaats, datum, tijd van het mondeling examen en de documenten die moeten worden opgevraagd bij de aan te wijzen kandidaten en de leverdatum van de genoemde documenten, https://kku.edu.tr wordt aangekondigd op het internetadres. Over deze kwesties zal geen schriftelijke mededeling aan de kandidaten worden gedaan en deze mededelingen zullen in de vorm van mededeling gebeuren.


sohbet

Wees de eerste om te reageren

Beoordelingen

Gerelateerde artikelen en advertenties