Trends in onderzoek naar de logistieke sectorLojistik Sektöründe Eğilimler Araştırması :XNUMX taşımacılık şirketinin yöneticisiyle yapılan araştırmaya göre sektörde büyüme beklentisi yok oluyor. Güven daha da azalıyor. Yabancı sermaye gelmeyecek. En büyük sorun ise fiyat rekabeti.
Irak, Su­ri­ye ve Rus­ya’da ya­şa­nan ge­ri­lim­ler Türk lo­jis­tik sek­tö­rü­nü bi­tir­me nok­ta­sı­na ge­tir­di. Bey­koz Lo­jis­tik Mes­lek Yük­se­ko­ku­lu, Lo­jis­tik Uy­gu­la­-ma­la­rı ve Araş­tır­ma Mer­ke­zi (BLU­ARM) ve Ulus­la­ra­ra­sı Ta­şı­ma­cı­lık ve Lo­jis­tik Hiz­met Üre­ten­le­ri Der­ne­ği­’nin or­tak­la­şa ger­çek­leş­tir­di­ği ‘Lo­jis­tik Sek­tö­rün­de Eği­lim­ler Araş­tır­ma­sı­’nın XNUMX yı­lı XNUMX. Çey­rek so­nuç­la­rı açık­lan­dı.
XNUMX lo­jis­tik şir­ke­ti­nin yö­ne­ti­ci­si ile ya­pı­lan araş­tır­ma so­nuç­la­rı­na gö­re sek­tö­rün bü­yü­ye­ce­ği­ne da­ir bek­len­ti her çey­rek bi­raz da­ha dü­şü­yor. XNUMX’ün son çey­re­ğin­de sek­tör bü­yü­ye­cek di­yen­le­rin ora­nı yüz­de XNUMX iken bu oran XNUMX’ün son çey­re­ğin­de ise yüz­de XNUMX’le­re ka­dar ge­ri­le­di.
YABANCI KAPIYI ÇALMIYOR
Ra­po­run bir baş­ka çar­pı­cı kıs­mı ise ya­ban­cı ser­ma­ye bek­len­ti­si­nin hız­la yok ol­ma­sı. Bek­len­ti XNUMX’ün son çey­re­ğin­de yüz­de XNUMX iken şim­di­ki du­rum yüz­de XNUMX’le­re ka­dar düş­tü. Araş­tır­ma­ya ka­tı­lan­la­rın yüz­de XNUMX’lik ke­si­mi ya­ban­cı ser­ma­ye­nin ay­nı dü­zey­de ka­la­ca­ğı­nı
ön­gö­rü­yor.
Lo­jis­tik sek­tö­rü­nün en bü­yük so­ru­nu­nun ise yüz­de XNUMX’lik ka­tı­lım ora­nıy­la fi­yat odak­lı re­ka­bet ol­du­ğu or­ta­ya çık­tı. Bu­nu yüz­de XNUMX ile alt­ya­pı so­run­la­rı, yüz­de XNUMX ile ka­li­fi­ye in­san kay­na­ğı ve yüz­de XNUMX ile de mev­zu­at ek­sik­lik­le­ri ta­kip edi­yor. Yö­ne­ti­ci­le­rin yüz­de XNUMX’ü­nün hiz­met ver­dik­le­ri iş­let­me­le­rin sek­tö­re gü­ven duy­gu­su­nun ‘or­ta­’ dü­zey­de ol­du­ğu be­lir­ti­li­yor.
İSTİHDAM ARTMADI
Yö­ne­ti­ci­le­rin yüz­de XNUMX’sı­nın ise sek­tö­re gü­ve­ni ise çok dü­şük. Araş­tır­ma­ya ka­tı­lan yö­ne­ti­ci­le­rin yüz­de XNUMX’lik bir ora­nı ge­çen XNUMX ay­lık dö­nem­de bir ön­ce­ki yı­lın ay­nı dö­ne­mi­ne gö­re ma­vi ya­ka­lı ça­lı­şan sa­yı­sı­nın ay­nı kal­dı­ğı­nı ifa­de et­ti.
FAALİYETLER DURUYOR
UTİ­KAD Baş­ka­nı Tur­gut Er­kes­kin fi­yat re­ka­be­ti­nin sek­tö­rü bü­yük sı­kın­tı­ya sok­tu­ğu­nu be­lir­te­rek “Özel­lik­le kü­çük ve or­ta boy iş­let­me­ler zor­la­nı­yor. Bu şir­ket­le­rin fa­ali­yet­le­ri so­na eri­yor. Sek­tö­re Irak, Su­ri­ye ve Rus­ya’da­ki ge­ri­lim­le­rin et­ki­si çok bü­yük” de­di.
YATIRIM SIKINTISI
Lo­jis­ti­ğe ya­tı­rım ko­nu­sun­da da cid­di ka­ram­sar­lık­lar ol­du­ğu­na dik­kat çe­ken Er­kes­kin “İlk üç ay içe­ri­sin­de sek­tör­de ya­tı­rım pla­nı­na ha­yır di­yen­le­rin ora­nı yüz­de XNUMX’tü. İs­tih­dam dü­şün­me­yen­le­rin ora­nı ise yüz­de XNUMX’la­ra ka­dar ge­ri­le­di” di­ye ko­nuş­tu.

Reklamlar

Hogesnelheidstrein NieuwsWees de eerste om te reageren

Yorumlar

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Ontdek hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.