Bursa Light Rail-systeem 3. Stage bouwwerkzaamhedenBursa Light Rail-systeem 3e fase (East Line) bouw, elektrische en mechanische werken Bouwwerkzaamheden zullen worden aanbesteed via openbare aanbestedingsprocedure volgens het artikel 4734 van de wet inzake overheidsopdrachten, genummerd 19. Gedetailleerde informatie met betrekking tot de aanbesteding worden hieronder vermeld.
Inschrijvingregistratienummer: 2011 / 32603
1 Administratie
a) Adres: Bursa Metropolitan Municipality Acemler Campus Support Services Agency. Bestek Specificaties Dep. Sırameşeler Mah. Raad van Europa Cad. Nee: 3 / 14 Dienst Gebouw D Blok K: 2 16190 Osmangazi / BURSA
b) Telefoon- en faxnummer: 2242344000 - 2242347787
c) E-mailadres: auction@bursa.bel.tr
ç) Het internetadres van het aanbestedingsdocument (indien van toepassing):

2-bouwwerkzaamheden
a) Kwaliteit, type en hoeveelheid:
Gedetailleerde informatie over de aard, het type en de hoeveelheid van de inschrijving is te vinden in de administratieve specificaties in het aanbestedingsdocument in EKAP (Electronic Public Procurement Platform).
b) Locatie: Bursa
c) Datum van aanvang: binnen 30 dagen vanaf de datum van ondertekening van het contract
levering op de werkplaats begint.
d) Duur van de werkzaamheden: 600 (zeshonderd) kalenderdagen vanaf de levering van de plaats.

3 - Tender
a) Locatie: Bursa Metropolitan Gemeente Acemler Campus Support Services Directorate. Bestek Specificaties Dep. Sırameşeler Mah. Raad van Europa Cad. Nee: 3 / 14 Dienst Gebouw D Blok K: 2 16190 Osmangazi / BURSA
b) Datum en tijd: 04.04.2011 - 15: 00

 1. Voorwaarden die in de inschrijving moeten worden opgenomen en de vereiste documenten en criteria die bij de beoordeling van vakbekwaamheid moeten worden toegepast:
  4.1. Algemene voorwaarden voor deelname aan de aanbesteding:
  4.1.1. De Kamer van Koophandel en / of Industrie of de Kamer van Handelaars en Ambachtslui of de relevante Kamer van Beroep.
  4.1.1.1. Als er een echte persoon, geregistreerd als commerciële en / of industriële kamers of uit de ambachtslieden en ambachtslieden uit de kamer of uit de desbetreffende professional kamer, de eerste aankondiging of het jaar van de biedingen datum, geeft aan dat de registratie van het document,
  4.1.1.2. Ingeval een rechtspersoon een rechtspersoon is, het document dat aangeeft dat de rechtspersoon is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel en / of Industrie,
  4.1.2. Handtekening of Handtekeningcirculaire waaruit blijkt dat zij bevoegd is om te bieden.
  4.1.2.1. In het geval van een echte persoon, een notariële handtekeningverklaring.
  4.1.2.2. In het geval van een rechtspersoon, de partners van de entiteit volgens haar relevantie, leden of oprichters van een rechtspersoon voor het beheer van de ambtenaren met vermelding van de laatste stand van zaken toont Handelsregister KvK Gazette, bij het ontbreken van deze informatie is allen een handelsregister Gazette toont het Handelsregister Gazette of de kwesties in verband met al deze informatie te tonen notariële handtekening circulaire van rechtspersoonlijkheid met documenten,
  4.1.3. Letter of bid bepaald in de administratieve specificatie.
  4.1.4. Tijdelijk onderpand gedefinieerd in de beheersspecificatie.
  4.1.5-bieders dienen de lijst van werken die zij voornemens zijn voor onderaannemers in de bijlage van de aanbesteding in.
  4.1.6 de ingediende om werkervaring op te tonen door een rechtspersoon, als ze behoren tot een partner entiteit meer dan de helft van de aandelen, de handel en de industrie kamers van / handel in de kamer in het handelsregister van kantoren of Certified Public Accountants of openbare accountants gehouden na de eerste aankondiging datum financiële adviseurs document en een document dat aangeeft dat deze voorwaarde het afgelopen jaar ononderbroken is bewaard.
  4.2. documenten en criteria dat deze documenten voor economische en financiële kwalificatie:
  4.2.1 Documenten die door banken moeten worden verstrekt:
  Een bank-referentiebrief die de niet-gebruikte geldmiddelen of niet-geldleningen van banken toont waarvan het door de inschrijver te bepalen bedrag niet minder bedraagt ​​dan 10, of de deposito's zonder beperkingen.
  Deze criteria kunnen worden verkregen door het storten en lenen van bedragen of door meerdere bankreferenties in te dienen.
  4.2.2. Balans of equivalente documenten:
  Het jaar vóór het aanbestedingsjaar;
  a) Eindejaarsbalans en gedeelten van de balans die noodzakelijk worden geacht,
  b) documenten die gelijkwaardig zijn aan de documenten bedoeld in subparagraaf (a),
  Het volstaat om een ​​van de documenten op te nemen die worden vermeld in subparagraaf a en b.
  De bieder;
  a) de current-ratio (vlottende activa / kortlopende schulden) dient minimaal 0,50 te zijn,
  b) Het eigen vermogen (eigen middelen / totale activa) moet ten minste 0,10 zijn,
  c) De verhouding tussen kortlopende bankleningen en eigen middelen is kleiner dan 0,75, en deze drie criteria worden samen gezocht.
  Degenen die het voorgaande jaar niet aan deze criteria hebben voldaan, kunnen de documenten van de jaren tot de laatste drie jaar indienen. In dit geval, ongeacht of de kwalificatiecriteria worden verkregen over het gemiddelde van de jaren van de ingediende documenten.
  In de inschrijvingen die in de eerste vier maanden van het jaar worden ingediend, kunnen degenen die de balans aan het einde van het jaar niet presenteren of de vereiste delen van de balans of hun gelijkwaardige documenten van het voorgaande jaar de documenten voor de twee voorgaande jaren indienen. In deze documenten kunnen degenen die niet voldoen aan de kwalificatiecriteria drie documenten van vorig jaar en vier documenten van voorgaande jaren indienen. In dit geval wordt onderzocht of de toereikendheidcriteria worden bereikt over het gemiddelde van de geldbedragen van de ingediende documenten.
  4.2.3. Documenten met bedrijfsvolume:
  a) resultatenrekening met de totale omzet van elk jaar in de laatste drie jaar voorafgaand aan het jaar van de aanbesteding;
  b) facturen die in de laatste drie jaar zijn uitgegeven en waarop het geldbedrag van de voltooide bouwwerken of voltooide bouwwerken in het kader van de verbintenis is vermeld;
  Het volstaat om een ​​van deze twee documenten de afgelopen drie jaar te presenteren.
  1 / 3 van het totale aantal ingediende documenten voor deze jaren; Voor het bedrag van de biedprijs voor de omzet, moet het gedeelte van de constructie dat op grond van het contract wordt uitgevoerd of het geldbedrag van de voltooide werken niet minder dan% 15 van de voorgestelde prijs bedragen. Dit aanbod document met betrekking tot de geleverde criteria en zullen bereid zijn om één van de voldoende geacht criteria te verschaffen.
  Degenen die deze criteria de afgelopen drie jaar niet hebben kunnen indienen, kunnen hun documenten tot de laatste zes jaar indienen. In dit geval wordt onderzocht of de toereikendheidcriteria worden bereikt over het gemiddelde van de geldbedragen van de jaren.
  eerst in de veilingen, die vier maanden van het jaar, de twee voorgaande jaren in termen van degenen die de inkomsten van het voorgaande jaar verklaring af te geven, wordt beschouwd als het voorgaande jaar, het jaar waarin de aanbesteding en dit jaar dit jaar met maximaal twee jaar daarvoor gezien de verklaringen van het inkomen, het gemiddelde van de monetaire waarde van de gepresenteerde jaren resultatenrekeningen ongeacht of via bieden toereikendheid criteria. In het geval van het ontbreken van deze resultatenrekening als van bekwaamheid eis, de twee voorgaande jaren, zal de offertes in de afgelopen zes jaar te evalueren totdat de winst- en verliesrekening te worden aanvaard als het voorgaande jaar, het jaar werd gemaakt kunnen worden ingediend, in welk geval de winst- en verliesrekening voor de jaren gepresenteerd van de kwalificatie met het gemiddelde van de monetaire bedrag dat moet worden vastgesteld.

4.3. Documenten met betrekking tot beroeps- en technische competentie en de criteria die deze documenten moeten bevatten:
4.3.1. Werkervaring documenten:
Documenten met vermelding van werkervaring met betrekking tot het werk waarop de aanbesteding betrekking heeft of soortgelijke werken, niet minder dan% 50 van de prijs die in de afgelopen vijftien jaar is beloofd en voorgesteld,
4.3.2. Documenten over de organisatiestructuur en de personeelsstatus:
a) Belangrijkste technische staf:

De lijst met belangrijkste medewerkers staat in de onderstaande tabel.

Nummer Positie Professionele titel Kwalificatie
1-projectmanager Construction Management Project van bouw- en constructiewerken van railsystemen
1 Technical Office M? D? R? Bouwingenieur / Architect Ervaring in project- en projectcoördinatie
1 Mechanical Works Specialist Mechanical Engineer Rail System Experience
?

Inschrijver op de locatie en het aantal van de bovengenoemde commerciële activiteit in continue wijze in overeenstemming met de aard van het bedrijf en de kwaliteit van de voornaamste technische medewerkers en moet worden bediend met de document het. Deze medewerkers; De private sector in de laatste jaren van ervaring die relevant zijn beroepsvereniging lid kentekenbewijs, periode ervaring onderhoudsschema in de publieke en / of de kamers van lid kentekenbewijs, socialezekerheidsorgaan, waaruit blijkt dat, terwijl de problemen waar de bieder binnen dat een premie voor hun rekening of aanverwante ingehuurde goedgekeurd, zullen worden onderbouwd met documenten.
b) Technische staf:

Beroepspositie Professionele titel Kwalificatie
Project M? D? R? Key Technical Personnel Construction Project Projectbeheer van bouw- en constructiewerken van railsystemen
Technisch kantoor M? D? R? Key Technical Personnel Construction Architect / Architect Project en ervaring in coördinatiewerken
Constructie Supervisor Technisch Personeel Bouw Project Manager Railsysteem Ervaring
Electrical Works Supervisor Technisch personeel Elektrisch materieel Ervaring in het spoorwegsysteem
Elektrificatie Zakenofficier Technisch personeel Electrical / Electronic Engineering Ervaring met het spoorwegsysteem
Mechanische werken Specialist Sleutel Technisch personeel Machine Project Railsysteem Ervaring
Projectmanager Verantwoordelijk technisch personeel Architect Rail System Experience
Kaart en kaart Technisch medewerker Technisch personeel Map M? Dink Railsysteem Ervaring
Lijnwerk Specialist Technisch personeel Bouwproject Railsysteem Ervaring
Planning Officer Technical Personeel M? Hendis Rail System Experience
Kwaliteitscontrolespecialist Technisch personeel M? Hendis Railsysteemervaring
Thin Business Verantwoordelijke technisch personeel Architect Rail System Experience
Technical Officer Technical Officer M? Hendis Rail System Experience
Civieltechnisch werk Technisch personeel Bouwtechnicus Railsysteemervaring
Elektrotechniek Technisch personeel Ervaring elektrische technicus Railsysteem
Werktuigbouwkundig personeel Technisch personeel Machinereiniger Railsysteem Ervaring
Kaart en kaartdiensten Technisch personeelskaart Technicus Railsysteemervaring
Certificaten van het 4.3.3 kwaliteits- en milieubeheersysteem:

Bieders moeten een TS EN ISO 9001: 2008-systeem voor kwaliteitsbeheersysteem indienen.

Quality management systeem moet worden afgegeven door de Turkse Accreditatie Bureau door geaccrediteerde certificatie-instellingen of de International Accreditation Forum ligt in de overeenkomst inzake wederzijdse erkenning van de nationale accreditatie-instellingen geaccrediteerde certificatie-instellingen. Deze certificatie-instellingen, de International Accreditation Forum wederzijdse erkenning zij zich bevinden in de nationale accreditatie-instellingen geaccrediteerde certificatie-instelling van het Verdrag en dat de blijvende geldigheid van de uitgegeven door deze instellingen certificaten, zal Turkije zijn het Accreditatie Bureau moet schriftelijk worden bevestigd. De datum van de inschrijving of de brieven ontvangen in het voorgaande jaar zijn geldig. Het is echter niet verplicht om een ​​bevestiging te verkrijgen van het Turkse Accreditatiebureau voor de certificaten en certificaten uitgegeven door de certificatie-instellingen die zijn geaccrediteerd door het Turkse Accreditatiebureau. Dit document is voldoende om geldig te zijn op de datum van aanbesteding.

De werken die moeten worden aanvaard als vergelijkbaar werk in deze aanbesteding en de engineering- en architectuurafdelingen die als gelijkwaardig aan soortgelijke werken worden beschouwd:
4.4.1. werken zullen worden aanvaard als soortgelijke werkzaamheden in deze aanbesteding:

Banen die in deze aanbesteding als vergelijkbaar werk worden beschouwd:
Gelijksoortig werk in deze aanbesteding; bouwwerken (inclusief lijnondergrond en bouwwerken) werden aanvaard voor het enkelsporige spoorwegsysteem (omlijning, metro, lightrail of tram).

(G) SPOORWEG, RAILSYSTEMEN, LUCHTHAVEN, MARIENE STRUCTUREN WERKEN IN DE "LIJST VAN ADMINISTRATIES VAN BEDRIJVEN"
GROEP 1: SPOORWEG, SPOORWEGSYSTEMEN WERKEN
1. Spoorwegconstructiewerkzaamheden
2. Bouw van metro- en railsystemen.
3. Vergelijkbare werken te bepalen door de aanbestedende instantie
soortgelijk werk zal worden overwogen.
4.4.2. Engineering of architectuurafdelingen die als gelijkwaardig aan vergelijkbaar werk worden beschouwd:
Als engineeringgroep? civiele techniek? Het diploma wordt geaccepteerd.

5 Het voordeligste bod in economische termen wordt bepaald op basis van de prijs.

 1. De aanbesteding staat open voor alle binnen- en buitenlandse inschrijvers.
  Het prijsvoordeel ten gunste van binnenlandse bieders wordt niet toegepast bij de beoordeling van inschrijvingen.

 2. Het aanbestedingsdocument bekijken en kopen:
  7.1. Het aanbestedingsdocument is te vinden op het adres van de administratie en 1000 TRY (Turkish Lira) is gelijk aan het Bursa Metropolitan Municipality Acemler Campus Support Services Agency. Bestek Specificaties Dep. Sırameşeler Mah. Raad van Europa Cad. Nee: 3 / 14 Service Building kan worden gekocht bij D Block K: 2 16190 Osmangazi / BURSA.
  7.2. Degenen die zal bieden in de aanbesteding voor de aanbesteding aan te schaffen.

 3. De voorstellen zijn gedaan door de Metropolitan Municipality van Acemler Campus Support Services. Bestek Specificaties Dep. Sırameşeler Mah. Raad van Europa Cad. Nee: 3 / 14 Dienst Gebouw D Blok K: 2 16190 Osmangazi / BURSA kan met de hand worden afgeleverd of per aangetekende post naar hetzelfde adres worden verzonden.

 4. Biedingen van bieders worden gegeven in de vorm van een biedingseenheidsprijs op de totale prijs, berekend door de hoeveelheid van elk artikel te vermenigvuldigen met de aangeboden eenheidsprijzen voor deze artikelen. Als gevolg van de aanbesteding wordt het contract met de eenheidsprijs met de inschrijver ondertekend.
  In deze aanbesteding wordt de inschrijving voor het hele werk ingediend.

 5. Inschrijvers dienen een biedingsbrief in te dienen waarvan het door de inschrijver te bepalen bedrag niet minder dan% 3 mag bedragen.

 6. De geldigheidsperiode van de biedingen is 90 (negentig) kalenderdagen vanaf de datum van inschrijving.

 7. De aanbesteding kan niet als consortium worden ingediend.

 8. Andere problemen:
  Grenswaarde factor die moet worden toegepast in veiling (N): 1

Reklamlar

Hogesnelheidstrein NieuwsRailtenders van de week

22 / 04 / 2019 voor evenementenweek

Deze week navigatie

Evenementen laden
Sal 23
Geen evenementen gevonden
Cum 26
Geen evenementen gevonden
Zat 27
Geen evenementen gevonden
Sun 28
Geen evenementen gevonden

Wees de eerste om te reageren

Yorumlar

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Ontdek hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.